Оперативна Програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

назад

Община Пазарджик проведе официална церемония „Първа копка" в изпълнение на проект „Изпълнение на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в град Пазарджик – I етап"

675

 

Община Пазарджик проведе официална церемония „Първа копка“ в изпълнение на проект „Изпълнение на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в град Пазарджик – I етап“

 

 

На 25.08.2020 г. пред жилищната сграда на бул. „България“ №№ 4,6,8,10 беше проведена официална церемония „Първа копка“ по проект „Изпълнение на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в град Пазарджик – I етап“. Проектът се финансира от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, процедура BG16RFOP001-1.001-039  „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ по Договор № BG16RFOP001-1.013-0005-C01 (№ РД-02-37-8/28.02.2020 г.)   и е на стойност 3 693 119,17 лв., от които 553 967,88  лв. са национално съфинансиране, а 3 139 151,29  лв. е финансирането от Европейския фонд за регионално развитие.

По време на събитието, в присъствието на граждани, медии, строители и представители на Община Пазарджик и Областния информационен център, ръководителят на проекта - г-н Кожухаров, представи целите, дейностите и очакваните резултати по проекта, както и предвидените мероприятия, свързани с обновяване и внедряване на  мерки за енергийна ефективност в сградите - обекти на интервенция по проекта: МЖС на ул. "Цар Асен" №50 и ул. "Цар Симеон" №24; МЖС на  ул. "Стефан Захариев" №22А; МЖС на  ул. "Стефан Захариев" №24; МЖС на ул. "Георги Брегов" №2; МЖС на ул. "Свобода" №15; МЖС на ул. "Марин Дринов" №9; МЖС на бул. "Христо Ботев" №1А; МЖС на бул. "България" №38, №40, №42; МЖС на бул. "България" №4, №6, №8, №10; МЖС на ул. "Димитър Греков" №74; МЖС на бул. "България" №43 и №45; МЖС на бул.  "Княгиня Мария Луиза" №117, №119, №121, №123; МЖС на ул. "Александър Стамболийски" №66, № 68, №70; МЖС на ул. "Хаджи Рашко Хаджиилиев" №14.

Строително-монтажните работи за  обновяване  и внедряване на мерки за енергийна ефективност на 14-те многофамилни жилищни сгради са на стойност 2 752 976,89 лв. без ДДС.

 


Този документ е създаден в рамките на проект „Изпълнение на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в град Пазарджик – I етап“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Пазарджик и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.