Оперативна Програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

назад

ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК ПРОВЕДЕ ОФИЦИАЛНА ЦЕРЕМОНИЯ „ПЪРВА КОПКА“ НА ОБЕКТ „ПРИЮТ ЗА ЛИЦА“ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ „ИЗГРАЖДАНЕ НА ЦЕНТЪР ЗА РАБОТА С ДЕЦА НА УЛИЦАТА И ПРИЮТ ЗА ЛИЦА В ГРАД ПАЗАРДЖИК“

910

 

 

Община Пазарджик проведе официална церемония „Първа копка“ на обект „Приют за лица“ в изпълнение на проект  „Изграждане на Център за работа с деца на улицата и Приют за лица в град Пазарджик“

 

На проведената на 18.06.2021 г. официална церемония „Първа копка“ на обект „Приют за лица“ по проект „Изграждане на Център за работа с деца на улицата и Приют за лица в град Пазарджик“ беше дадено начало на строителните дейности по проекта в присъствието на  представители на строителите, строителен надзор, медии, граждани, служители на Областния информационен център и общински служители на ул. „Васил Априлов“ в гр. Пазарджик. Участниците в събитието бяха запознати с дейностите по СМР и очакваните резултати от изпълнението му.

 

Проектът се финансира от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, процедура BG16RFOP001-1.013  „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ по Договор №BG16RFOP001-1.013-0007-C01 и е на стойност 1 549 352,68 лв., от които 232 402,90 лв. са национално съфинансиране, а 1 316 949,78 лв. е финансирането от Европейския фонд за регионално развитие.

 

Строително-монтажните работи за обекта са на стойност 740 040,20 лв. без ДДС.

Строителството ще се реализира в периода 18.06.2021 г. – ноември 2021 г.

 


Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на Център за работа с деца на улицата и Приют за лица в град Пазарджик“, Договор № BG16RFOP001-1.013-0007-C01, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Пазарджик и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.