Оперативна Програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

назад

ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК ПРОВЕДЕ ОФИЦИАЛНА ЦЕРЕМОНИЯ „ОТКРИВАНЕ НА ОБЕКТ“ НА ОБЕКТ „ЦЕНТЪР ЗА РАБОТА С ДЕЦА НА УЛИЦАТА“ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ „ИЗГРАЖДАНЕ НА ЦЕНТЪР ЗА РАБОТА С ДЕЦА НА УЛИЦАТА И ПРИЮТ ЗА ЛИЦА В ГРАД ПАЗАРДЖИК“

892

Община Пазарджик проведе официална церемония „Откриване на обект“ на обект „Център за работа с деца на улицата“ в изпълнение на проект  „Изграждане на Център за работа с деца на улицата и Приют за лица в град Пазарджик“

 

На проведената на 15.02.2022 г. официална церемония „Първа копка“ на обект „Център за работа с деца на улицата“ по проект „Изграждане на Център за работа с деца на улицата и Приют за лица в град Пазарджик“ беше отбелязан краят на строителните дейности по обекта в присъствието на кмета на Община Пазарджик и представители на строителите, медии, граждани, служители на Областния информационен център, общински служители и слуцители на Центъра на ул. „Преспа“ №75 в гр. Пазарджик. Участниците в събитието бяха запознати с дейностите по СМР и постигнатите резултати от изпълнението му.

 

Проектът се финансира от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, процедура BG16RFOP001-1.013  „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ по Договор №BG16RFOP001-1.013-0007-C01 и е на стойност 1 549 352,68 лв., от които 232 402,90 лв. са национално съфинансиране, а 1 316 949,78 лв. е финансирането от Европейския фонд за регионално развитие. Капацитетът на Центъра е 30 деца.

 

Строително-монтажните работи за обекта са на стойност 403 992,00 лв. без ДДС.

Строителството се реализира в периода май 2021 г. – декември 2021 г.


Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на Център за работа с деца на улицата и Приют за лица в град Пазарджик“, Договор № BG16RFOP001-1.013-0007-C01, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Пазарджик и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.