Оперативна Програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

назад

ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК ПРИКЛЮЧИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ „ОБНОВЯВАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В СГРАДИТЕ НА МВР В ЗОНАТА С ПУБЛИЧНИ ФУНКЦИИ В ГРАД ПАЗАРДЖИК”

2071

 

ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК ПРИКЛЮЧИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ „ОБНОВЯВАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В СГРАДИТЕ НА МВР В ЗОНАТА С ПУБЛИЧНИ ФУНКЦИИ В ГРАД ПАЗАРДЖИК”

Община Пазарджик има удоволствието да покани всички заинтересовани граждани, организации, институции и медии на пресконференция на 13 ноември 2018 г. (вторник) от 11:00 ч. в Кметска зала в сградата на Общината по повод приключването на Проект „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградите на МВР в зоната с публични функции в град Пазарджик”.

Проектът е финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, процедура BG16RFOP001-1.001-039  „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“  по договор BG16RFOP001-1.013-0004 и е на стойност 1 772 800 лв., от които 1 672 480,00 лв. е размера на БФП, а 100 320 лв. е размера на собствения принос.

Изпълниха се мерки за повишаване на енергийната ефективност на сградите на МВР в град Пазарджик, т. е.  сградата на ОДМВР - Пазарджик, сградата на РУП- Пазарджик и Учебен корпус към Окръжно управление на МВР.

 С предвидените инвестиции в сградите се постигнаха следните резултати:

- Достигане на клас на енергопотребление "Б" на сградата;

- Намаляване на разходите за енергопотребление;

- Подобряване на експлоатационните характеристики на сградите, което ще доведе до повишена рентабилност на експлоатацията и удължаване на жизнения цикъл на сградите, устойчиво управление и поддръжка;

- Постигане на по-високо ниво на енергийна ефективност, което води пряко до намаляване на крайното енергийно потребление и косвено- до редуциране на емисиите на парниковите газове;

- Осигуряване на по-добро качество на въздуха, на условията на живот и работна среда в Пазарджик.


Този документ е създаден в рамките на проект Проектът „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградите на МВР в зоната с публични функции в град Пазарджик”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Пазарджик и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.