Оперативна Програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

назад

Община Пазарджик има удоволствието да покани всички заинтересовани граждани, организации, институции и медии да присъстват на официалното откриване на реновираната сграда на ОД на МВР в гр. Пазарджик на 25.09.2018г. от 11,00 часа.

1954

 

П О К А Н А

 

Община Пазарджик има удоволствието да покани всички заинтересовани граждани, организации, институции и медии да присъстват на официалното откриване на реновираната сграда на ОД на МВР  в гр. Пазарджик на 25.09.2018г. от 11,00 часа.

   

Ремонтните дейности бяха извършени по Проект „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградите на МВР в зоната с публични функции в град Пазарджик”, Договор BG16RFOP001-1.013-0004-C01. Проектът се финансира от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“. Стойността на договора е  1 772 800 лв., от които 1 672 480,00 лв. е размера на БФП, а 100 320 лв. е размера на собствения принос. Фирмата изпълнител на инженеринга е  „Сигма - Строй” ООД.


Този документ е създаден в рамките на проект Проектът „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в    сградите на МВР в зоната с публични функции в град Пазарджик”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Пазарджик и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.