Оперативна Програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

назад

НА ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ БЕШЕ ПРИКЛЮЧЕН ПРОЕКТ „ИЗГРАЖДАНЕ НА ЦЕНТЪР ЗА РАБОТА С ДЕЦА НА УЛИЦАТА И ПРИЮТ ЗА ЛИЦА В ГРАД ПАЗАРДЖИК“ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

881

 

 

На заключителна пресконференция бяха представени резултатите от проект „Изграждане на Център за работа с деца на улицата и Приют за лица в град Пазарджик“ на Община Пазарджик

 

На проведената на 10.03.2022 г. заключителна пресконференция в присъствието на  представители на медии, граждани, служители на Областния информационен център и общински служители в Областния информационен  център - Пазарджик бяха представени  резултатите от проект „Изграждане на Център за работа с деца на улицата и Приют за лица в град Пазарджик“. Участниците в събитието бяха запознати с целите, изпълнените дейности, и постигнатите резултати на проекта, както и с етапите, през които протече изпълнението му.

 

Проектът се финансира от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, процедура BG16RFOP001-1.013  „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ по Договор №BG16RFOP001-1.013-0007-C01 и е на стойност 1 549 352,68 лв., от които 232 402,90 лв. са национално съфинансиране, а 1 316 949,78 лв. е финансирането от Европейския фонд за регионално развитие.

 

В резултат на изпълнението на проекта се допринесе за преодоляване на идентифицираните нужди, като се създаде комфортна и здравословна социална и жизнена среда в два социални обекта, подобриха се условията за модернизиране на процеса на предоставяне на социални услуги и се разшири достъпът на нуждаещите се до качествени социални услуги, включително и представители на маргинализираните групи.

 

Проектът се реализира в периода 11.05.2020 г. - 11.03.2022 г.


Този документ е създаден в рамките на проект „ Изграждане на Център за работа с деца на улицата и Приют за лица в град Пазарджик“, Договор № BG16RFOP001-1.013-0007-C01, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Пазарджик и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.