Оперативна Програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

назад

НА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ НА КМЕТА НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК ЩЕ БЪДЕ ПРЕДСТАВЕН ПРОЕКТЪТ „ОБНОВЯВАНЕ НА ГРАДСКАТА ЖИЗНЕНА СРЕДА В ЖИЛИЩНИ РАЙОНИ В КВАРТАЛ „МАРИЦА-БОЛНИЦАТА” НА ГРАД ПАЗАРДЖИК“

2307

 

Община Пазарджик има удоволствието да покани всички заинтересовани граждани, организации, институции и медии на пресконференция на 9 януари 2018 г. (вторник) от 11:00 ч. в Кметската зала в сградата на Общината по повод представянето на проект „Обновяване на градската жизнена среда в жилищни райони в квартал „Марица-Болницата” на град Пазарджик“.

Проектът се финансира от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, процедура BG16RFOP001-1.001-039  „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ по Договор №BG16RFOP001-1.013-0002-C01 и е на стойност 7 505 652, 73 лв., от които 1 125 847,91 лв. са национално съфинансиране, а 6 379 804,82 лв. е финансирането от Европейския фонд за регионално развитие.

Общата  цел на проекта  е повишаване на привлекателността на град Пазарджик и качеството на живот на гражданите чрез интегрирано решаване на проблемите на градската територия и създаване на хармонична жизнена среда, чрез обновяване на междублокови пространства в кв. „Марица-Болницата“ като предпоставка за интегрирано градско развитие.

Пазарджик и ще се реализира в периода 01.12.2016 г. - 04.05.2019 г.


Този документ е създаден в рамките на проект „Обновяване на градската жизнена среда в жилищни райони в квартал „Марица-Болницата” на град Пазарджик“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Пазарджик и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.