Оперативна Програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

назад

НА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ НА КМЕТА НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК ЩЕ БЪДЕ ПРЕДСТАВЕН ПРОЕКТЪТ „ОБНОВЯВАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В СГРАДИТЕ НА МВР В ЗОНАТА С ПУБЛИЧНИ ФУНКЦИИ В ГРАД ПАЗАРДЖИК”

2036

 

Община Пазарджик има удоволствието да покани всички заинтересовани граждани, организации, институции и медии на пресконференция на 13 март 2018 г. (вторник) от 11:00 ч. в Кметска зала в сградата на Общината по повод представянето на Проект „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградите на МВР в зоната с публични функции в град Пазарджик”.

Проектът е включен в  Инвестиционната програма на ИПГВР на гр. Пазарджик и се финансира от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, процедура BG16RFOP001-1.001-039  „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“  по договор BG16RFOP001-1.013-0004-С01 и е на стойност 1 772 800 лв.

               Общата  цел на проекта е повишаване на енергийната ефективност на административни сгради на държавната администрация на гр. Пазарджик, а именно – достигане на 25% по-висока енергийна ефективност към 2020 г. и косвено – за намаляване на емисиите на парникови газове в атмосферата и в съответствие с целите на Инвестиционен приоритет „Енергийна ефективност в административни и жилищни сгради” на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020. Инвестиционният приоритет ще допринесе и за постигането на националните индикативни показатели за спестена енергия за 2020 г., свързани с икономия на енергия при крайното енергийно потребление и при първичното енергийно потребление.

Обновяването и внедряването на мерки за енергийна ефективност в сградите МВР в зоната на публични функции в гр. Пазарджик ще допринесе за по-високо качество на живот и услуги в общината, което ще подпомогне реализацията на потенциала на Пазарджик като община и ще се реализира в периода 03.05.2017 г. - 03.02.2019 г.


Този документ е създаден в рамките на проект „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградите на МВР в зоната с публични функции в град Пазарджик”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Пазарджик и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.