Оперативна Програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

назад

На пресконференция на Кмета на Община Пазарджик ще бъдат оповестени резултатите от реализацията на проект „Подобряване качеството на образователната среда и предоставяне на съвременни условия чрез обновяване на материалната база на ПГСС „Царица Йоанна“

1893

 

На пресконференция на Кмета на Община Пазарджик ще бъдат оповестени резултатите от реализацията на проект „Подобряване качеството на образователната среда и предоставяне на съвременни условия чрез обновяване на материалната база на ПГСС „Царица Йоанна“

 

 

Община Пазарджик има удоволствието да покани всички заинтересовани граждани, организации, институции и медии на пресконференция на 13  ноември 2018 г. (вторник) от 11:00 ч. в Кметската зала в сградата на Общината   за оповестяване на резултатите от реализацията на проект „Подобряване качеството на образователната среда и предоставяне на съвременни условия чрез обновяване на материалната база на ПГСС „Царица Йоанна“.

 

Проектът се финансира от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., Приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура“, процедура BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България“, по Административен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-3.002-0021-С01   (№ РД-02-37-8/05.01.2017 г.) и е на стойност  1 300 000,00 лв.,  от които 195 000,00 лв. са национално съфинансиране,  а     1 105 000,00 лв. е финансирането от Европейския фонд за регионално развитие.

 

Общата цел на проекта  е да се подобри качеството на образователната среда и повиши   нейната привлекателност чрез постигане на цялостно обновяване на материалната база на ПГСС „Царица Йоанна, предоставяща квалификация и умения на учащи, включително учащи в неравностойно положение, свързани с нуждите на пазара на труда.

 

Периодът на реализация на проекта е 05.01.2017 г. - 05.01.2019 г.


Този документ е създаден в рамките на проект „Подобряване качеството на образователната среда и предоставяне на съвременни условия чрез обновяване на материалната база на ПГСС „Царица Йоанна“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Пазарджик и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.