Оперативна Програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

назад

НА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ КМЕТЪТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК ПРЕДСТАВИ ПРОЕКТ „ОБНОВЯВАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В СГРАДИТЕ НА МВР В ЗОНАТА С ПУБЛИЧНИ ФУНКЦИИ В ГРАД ПАЗАРДЖИК”

2214

 

На проведената на 13 март 2018 г. пресконференция в присъствието на представители на медии, общински служители и граждани, Кметът на Община Пазарджик запозна участниците с целите, дейностите, очакваните резултати на проекта и планираните етапи, през които ще протече изпълнението на проекта.

 

Проектът „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградите на МВР в зоната с публични функции в град Пазарджик” е включен в  Инвестиционната програма на ИПГВР на гр. Пазарджик и ще се реализира в периода 03.05.2017 г. - 03.02.2019 г..

Проектът се финансира от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, процедура BG16RFOP001-1.001-039  „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“  по договор BG16RFOP001-1.013-0004-С01 и е на стойност 1 772 800 лв., от които 1 672 480,00 лв. е размера на БФП, а 100 320 лв. е размера на собствения принос.       

               Общата  цел на проекта е повишаване на енергийната ефективност на административни сгради на държавната администрация на гр. Пазарджик, а именно – достигане на 25% по-висока енергийна ефективност към 2020 г. и косвено – за намаляване на емисиите на парникови газове в атмосферата и в съответствие с целите на Инвестиционен приоритет „Енергийна ефективност в административни и жилищни сгради” на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020. Инвестиционният приоритет ще допринесе и за постигането на националните индикативни показатели за спестена енергия за 2020 г., свързани с икономия на енергия при крайното енергийно потребление и при първичното енергийно потребление. Предвидените инвестиции в сградите имат за цел да постигнат следните резултати:

- Намаляване на разходите за енергопотребление;

- Подобряване на експлоатационните характеристики на сградите, което ще доведе до повишена рентабилност на експлоатацията и удължаване на жизнения цикъл на сградите, устойчиво управление и поддръжка;

- Постигане на по-високо ниво на енергийна ефективност, което води пряко до намаляване на крайното енергийно потребление и косвено- до редуциране на емисиите на парниковите газове;

- Осигуряване на по-добро качество на въздуха, на условията на живот и работна среда в Пазарджик.

 

Включени са интервенции с разнороден характер, взаимно допълващи се и взаимно свързани на териториален и функционален признак: предвижда се изпълнение на мерки за повишаване на енергийната ефективност на сградите на МВР в град Пазарджик, както следва:

  1. Обект ОДМВР – Пазарджик е на 4 етажа със ЗП 713 кв.м., сграда складове на 3 етажа, два етажа и висок сутерен със ЗП 286 кв.м..
  2. Обект РУП – Пазарджик е на 5 етажаи включва сграда /кухня, столова/ на 2 надземни етажа, сграда /топла връзка, бюфет/ на 1 надземен етаж, гараж  на 1 надземен етаж.
  3. Обект Учебен корпус, като 10 кабинета с площ 257.26 кв.м. от този Учебен корпус, разположени в североизточната част от първия етаж се прехвърлят за управление на Окръжна и Районна Прокуратура Пазарджик. Учебен корпус към Окръжно управление на МВР е на 5 етажа.

 

До момента са проведени процедури и са сключени договори за Упражняване на строителен надзор; Осъществяване на авторски надзор; Осигуряване на публичност, визуализация, информация и комуникация и Одит на проекта. Приключена е процедурата за избор на изпълнител на строително-монтажни работи, като по етапно ще стартира възлагане на отделни дейности по физическото изпълнение на проекта.


Този документ е създаден в рамките на проект „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградите на МВР в зоната с публични функции в град Пазарджик”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Пазарджик и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.