Оперативна Програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

назад

НА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ КМЕТЪТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК ПРЕДСТАВИ ПРОЕКТ „ОБНОВЯВАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В СГРАДА НА НАП В ГРАД ПАЗАРДЖИК”

2134

 

На проведената на 17.07.2018 г. пресконференция в присъствието на представители на медии, общински служители и граждани, кметът на Община Пазарджик запозна участниците с целите, дейностите, очакваните резултати на проекта и планираните етапи, през които ще протече изпълнението на проекта.

 

Проектът „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сграда на НАП в град Пазарджик” ще се реализира в периода 03.05.2017 г. - 03.12.2018 г..

Проектът се финансира от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., приоритетна ос: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, BG16RFOP001-1.013 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Пазарджик”, част от процедура: BG16RFOP001-1.001-39, по договор BG16RFOP001-1.013-0003-С01 и е на стойност 325 176,02 лв..

 

До момента са проведени процедури и са сключени договори за Осигуряване на публичност, визуализация, информация и комуникация; Упражняване на строителен надзор; Одит на проекта. Приключи и процедурата за избор на изпълнител на инженеринг – проектиране, авторски надзор и строително - монтажни работи в сграда на НАП в гр. Пазарджик. Като първи етап от договора приключи проектирането. Проекта е  подаден за одобрение и съгласуване в Министерство на културата, поради факта, че обекта е паметник на културата. След одобрението на проекта ще се премине към изпълнение на СМР и към изпълнение на Авторския надзор.   


Този документ е създаден в рамките на проект „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сграда на НАП в град Пазарджик”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Пазарджик и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.