Оперативна Програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

назад

НА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ КМЕТЪТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК ОБЯВИ ПРЕДСТОЯЩОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПРОЕКТ „ОБНОВЯВАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В СГРАДА НА НАП В ГРАД ПАЗАРДЖИК”

2330

 

НА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ КМЕТЪТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК ОБЯВИ ПРЕДСТОЯЩОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПРОЕКТ „ОБНОВЯВАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В СГРАДА НА НАП В ГРАД ПАЗАРДЖИК”

 

На проведената на 30.11.2018 г. пресконференция в присъствието на представители на медии, общински служители и граждани, кметът на Община Пазарджик запозна участниците с целите, дейностите, резултатите от проекта и етапите, през които е протекло изпълнението на проекта.

 

Проектът „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сграда на НАП в град Пазарджик” се реализира в периода 03.05.2017 г. - 03.12.2018 г..

Проектът се финансира от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., приоритетна ос: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, BG16RFOP001-1.013 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Пазарджик”, част от процедура: BG16RFOP001-1.001-39, по договор BG16RFOP001-1.013-0003-С01 и е на стойност 325 176,02 лв..

 

Общата цел на проекта е повишаване на енергийната ефективност на административни сгради на държавната администрация на гр. Пазарджик, а именно – достигане на 25% по-висока енергийна ефективност към 2020 г. и косвено – за намаляване на емисиите на парникови газове в атмосферата и в съответствие с целите на Инвестиционен приоритет „Енергийна ефективност в административни и жилищни сгради” на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020. Инвестиционният приоритет ще допринесе и за постигането на националните индикативни показатели за спестена енергия за 2020 г., свързани с икономия на енергия при крайното енергийно потребление и при първичното енергийно потребление. Сградата е с административно значение, използва се за обслужване Пазарджик към ТД на НАП – Пловдив

               Предвидените инвестиции в сградите имат за цел да постигнат следните резултати:
- Достигане на клас на енергопотребление С на сградата;
- Намаляване на разходите за енергопотребление;
- Подобряване на експлоатационните характеристики на сградите, което ще доведе до повишена рентабилност на експлоатацията и удължаване на жизнения цикъл на сградите, устойчиво управление и поддръжка;
- Постигане на по-високо ниво на енергийна ефективност, което води пряко до намаляване на крайното енергийно потребление и косвено - до редуциране на емисиите на парниковите газове;
- Осигуряване на по-добро качество на въздуха, на условията на живот и работна среда в Пазарджик.

 

Специфичните цели на проекта са: създаване на комфортна и здравословна среда в сградата на НАП – Пазарджик чрез рехабилитация и обновяване на материално – техническата база; разширяване на достъпа до качествени публични услуги на представители на маргинализираните групи, чрез подобряване на условията и осигуряване на достъпна архитектурна среда и създаване на условия за модернизиране на сградния фонд.


Този документ е създаден в рамките на проект „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сграда на НАП в град Пазарджик”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Пазарджик и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.