Оперативна Програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

назад

Дейностите по обновяване и модернизиране на четири училища и едно общежитие в Община Пазарджик по проект по ОПРР приключиха с официални церемонии в образователните институции

2094

 

 

На 13.06.2018 г. в СУ "Димитър Гачев", СУ "Д-р Петър Берон", ОУ "Христо Ботев“, ОУ "Любен Каравелов" и СУ "Георги Бенковски" се проведоха официалните церемонии за откриване на обектите от образователната инфраструктура, които бяха обновени и модернизирани посредством извършване на основен ремонт и доставка на обзавеждане и оборудване за нуждите на учебния процес по проект „Обновяване и модернизиране на образователната инфраструктура в град Пазарджик - общежитие на СОУ "Георги Бенковски", ОУ "Любен Каравелов", СОУ "Димитър Гачев", СОУ "Д-р Петър Берон" и ОУ "Христо Ботев“.

Проектът се финансира от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, по Договор № BG16RFOP001-1.013-0002-C01 и е на стойност 7 941 011,32 лв., от които 1 191 151,69 лв. са национално съфинансиране, а 6 749 859,63 лв. е финансирането от Европейския фонд за регионално развитие.

По време на събитията, в присъствието на учители и ученици, ръководителят на проекта г-н Кожухаров представи постигнатите резултати по проекта и изрази увереност, че благодарение на създадената комфортна, здравословна и модерна образователна среда в учебните заведения ще се повиши качеството на образователните услуги и привлекателността на образователните институции.


Този документ е създаден в рамките на проект „Обновяване и модернизиране на образователната инфраструктура в град Пазарджик - общежитие на СОУ „Георги Бенковски“, ОУ „Любен Каравелов“, СОУ „Димитър Гачев“, СОУ „Д-р Петър Берон“ и ОУ „Христо Ботев“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Пазарджик и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.