Оперативна Програма "Регионално Развитие"

назад

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ ПО ПРОЕКТ „УСТОЙЧИВО ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ГРАД ПАЗАРДЖИК – ИЗРАБОТВАНЕ НА ИНТЕГРИРАН ПЛАН ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ”

2743

На 14 септември 2012 година (петък) от 11.00 часа в пленарната зала на Общинския съвет - Пазарджик (гр. Пазарджик, бул. "България" №2) ще се проведе публично обсъждане по проект „Устойчиво интегрирано развитие на град Пазарджик – изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие”, Договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-07/2010/036, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Проектът е насочен към планиране на градското развитие чрез изработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Пазарджик (ИПГВР), който да очертае рамката за постигане на устойчиво развитие на град Пазарджик с времеви хоризонт 2014-2020 г. и да допринесе за повишаване на качеството на живот и съответните екологични условия, както и да подобри физическата среда в града и прилежащия агломерационен ареал, като част от по-широкообхватната стратегия за икономическо, социално и екологично развитие.

На обсъждането ще бъдат представени резултатите от изработения по поръчка на Община Пазарджик целеви и проблемен анализ, отразяващ тенденциите и динамиката на протичащите процеси и потенциала за развитие на град Пазарджик.

В рамките на обсъждането ще бъде представена визията за развитие на града до 2020 г. и дискутиран проект на зони за въздействие на ИПГВР – градски територии с неудовлетворително състояние, с негативни тенденции в развитието и/или с нереализиран потенциал, определянето на които е обвързано с разработването на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на гр. Пазарджик и бъдещата реализация на проекти в тези зони за въздействие. Проектите ще са насочени към обновяване на градската среда и ще допринесат за подобряване на стандарта на живот, облика на града, икономическата му жизненост, екологичната устойчивост и социалната активност в съответствие със съвременните изисквания за развитие на европейските градове.

Този документ е създаден в рамките на проект „Устойчиво интегрирано развитие на град Пазарджик – изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие”, който се осъществяав с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Регионално развитие» 2007-2013 г, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Пазарджик и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.