Оперативна Програма "Регионално Развитие"

назад

Проект “Устойчиво интегрирано развитие на град Пазарджик – изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие”

2922

Проектът “Устойчиво интегрирано развитие на град Пазарджик – изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие” е на стойност 498 000 лева и се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” (2007-2013), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по Договор № BG161PO001/1.4-07/2010/036, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161РО001/1.4-07/2010 „Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие”, Бюджетна линия: BG161PO001/1.4-07/2010.

Общата цел на проектa е да се повиши качеството на живот и съответните екологични условия, включително предотвратяване на рискове, както и да се подобри физическата среда в град Пазарджик и прилежащия агломерационен като част от по- широкообхватната стратегия за социално и екологично възстановяване.

Специфични цели на проекта:

 • Да се определят зони за въздействие, в рамките град Пазарджик, които са насочени към трайно подобрение на икономическото, материалното, социалното и екологичното положение на градската зона и града като цяло.
 • Да се разработи интегриран план за градско възстановяване и развитие за съответните зони, които да подпомогнат формирането на дългосрочна визия за развитието на града, посредством реализация на проекти и привличане и координирано управление на разнородни инвестиции подпомогнати от структурните фондове на ЕС.
 • Да се постигне синергия между действащи или в процес на актуализация стратегически планови документи за интегрирано устойчиво регионално и местно развитие, секторни политики, програмни документи и устройствени схеми, в рамките на определените зони за въздействие.

Основни дейности:

 • Изготвяне на Целеви и проблемен анализ на настоящата ситуация в социално икономически и екологичен план, и по отношение на осигуреността на територията на град Пазарджик, с действащи устройствени планове/схеми;
 • Разработване на визия за развитието на града до 2020 г.;
 • Провеждане на обществени обсъждания свързани с утвърждаване на разработената визия, в т.ч. кръгли маси, фокус групи, анкетни проучвания;
 • Определяне на територии с определено основно функционално предназначение, сходни характеристики и състояние на физическата среда, социална и етническа структура на населението и характер и структура на основните фондове – зона/и за въздействие на ИПГВР;
 • Формулиране на Цели и стратегия на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие, в рамките на които да бъде заложено бъдещото развитие на целевите територии в рамките на град Пазарджик;
 • Идентифициране на проектни идеи, проекти и възможности за публично- частни партньорства на територията на обособената/ите зона/и;
 • Идентифициране на заинтересовани страни, целеви групи, потенциални инвеститори, партньори и др. които ще бъдат обхванати в процеса на изпълнение на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие;
 • Преценка за необходимостта от екологична оценка (ЕО) съгласно Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и оценка за съвместимост (ОС), съгласно Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) и подзаконовите нормативни актове и извършване на екологична оценка и оценка за съвместимост на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие, когато е преценено като необходимо от компетентния орган.
 • Изготвяне на план-график за изпълнение и програма за реализация (бизнес план) на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие, включващ график за провеждане на отчуждителни процедури и съгласувателни процедури, в съответствие с действащата нормативна уредба в страната.
 • Изготвяне на бюджет на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие, в съответствие с подготвените и заложени в плана проектни предложение допринасящи за изпълнение на неговите цели и приоритети;
 • Изготвяне на индикатори за наблюдение и оценка на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие;
 • Изработване на Подробен устройствен план (ПУП) и проект за изменение (актуализация) на действащ ПУП за зоните на въздействие, включени в Интегрирания план за градско възстановяване и развитие;
 • Преценка за необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда (ЕО) и оценка за съвместимост (ОС), съгласно ЗООС и ЗБР и подзаконовите нормативни актове и извършване на оценка на въздействието върху околната среда и оценка за съвместимост на Подробните устройствени планове, когато е преценено като необходимо от компетентния орган.
 • Разработване на пред-проектни проучвания за проекти, включени в Интегрирания план за градско възстановяване и развитие, идентифицирани в процеса на работа и имащи статут на „приоритетни” за реализиране на плана, в рамките на разполагаемия бюджет по настоящия проект.

Проектът стартира на 23.06.2011 г. и ще се реализира в продължение на 30 месеца.

Този документ е създаден в рамките на проект “Устойчиво интегрирано развитие на град Пазарджик – изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Пазарджик и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.