Оперативна Програма "Регионално Развитие"

назад

ПРОЕКТ “Укрепване на речното корито на река Телки Дере и предотвратяване на риска от наводнения в с. Гелеменово”

2409


ПРОЕКТ
“Укрепване на речното корито на река Телки Дере и предотвратяване на риска от наводнения в с. Гелеменово”
ДОГОВОР № BG161РО001/1.4-06/2010/042

 

На 16.03.2012г. Община Пазарджик подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ с МРРБ по Оперативна програма „Регионално развитие” за финансиране на проект „Укрепване на речното корито на река Телки Дере и предотвратяване на риска от наводнения в с. Гелеменово” по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.4-06/2010 „Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в градските агломерации”.

Специфичните цели на проекта са:

Превантивни мероприятия по предотвратяването на аварии, причинени от приток на високи води по коритото на река Телки Дере в границите на с. Гелеменово;

Предпазване на живота на хората и намаляване на потенциалните неблагоприятни последици за човешкото здраве и околната среда;

Ликвидиране на предпоставки за увреждане на инфраструктурата в село Гелеменово.

Целеви групи:

  • 792 жители по настоящ адрес в с.Гелеменово, от които:

-   371 мъже

-   421 жени

  • Сгради на общественото обслужване и търговски обекти;

В дългосрочен план бенефициенти ще бъдат голяма част от жителите на община Пазарджик и община Панагюрище в предвид факта, че по основната транспортната връзка II-37 Панагюрище-Пазарджик-Пещера, между двете общини през с.Гелеменово преминават над 100 000 души.

Проектът е на стойност 1 002 094,42 лева, от които 951 989,70 лева финансирани от Оперативна програма „Регионално развитие” и 50 104,72 лева съфинансиране от Община Пазарджик и ще се изпълнява в рамките на 16 месеца, считано от датата на подписване на ДБФП.

“Този документ е създаден в рамките на проект „Укрепване на речното корито на река Телки Дере и предотвратяване на риска от наводнения в с. Гелеменово”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007 - 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията ще се носи от Община Пазарджик и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.”