Оперативна Програма "Регионално Развитие"

назад

ПРОЕКТ „Подобряване и реновиране на градската среда на територията на Община Пазарджик”

2987

ПРОЕКТ

„Подобряване и реновиране на градската среда на територията

 на Община Пазарджик”

ДОГОВОР № BG161РО001/1.4-09/2012/002

Приключи изпълнението на проект „Подобряване и реновиране на градската среда на територията на Община Пазарджик” по договор за безвъзмездна финансова помощ BG161РО001/1.4-09/2012/002 за основния обект - Обект 1: Подобряване и реновиране на градската среда на територията на Община Пазарджик в обхват жилищен район Запад ПИ: 621; 658; 674; 687.

Общата сума на изпълнените строително-монтажните работи за цитирания по-горе обект възлезе на 3 676 278,93 лева без ДДС.

За обекта е издадено Удостоверение № 95 / 11.08.2014 г. за въвеждане в експлоатация на строежа. 

В резултат на изпълнението на проекта са постигнати следните резултати: 

1. Реконструирана и рехабилитирана вътрешноквартална улична мрежа-  19 580,79 кв.м.;

2. Реконструирани и рехабилитирани обществени паркинги - 245 бр. паркоместа;

3. Изградени, реконструирани и рехабилитирани вътрешноквартални пешеходни и велосипедна алеи и тротоари – 26 382,68 кв. м.;

4. Въведено енергоспестяващо осветление;

4.1.           улично

4.2.           парково

5. Изградена 1 бр. спортна площадка за фитнес на открито;

6. Изградени 6 бр. детски площадки;

7. Изградени и възстановени зелени площи и зони за отдих;

8. Монтирани архитектурно-паркови елементи

8.1.           пейки

8.2.           кошчета

8.3.           антипаркинг устройства (ограничители)

8.4.           указателни табели

9. Създадена достъпна архитектурна среда

 

Този документ е създаден в рамките на проект „Подобряване и реновиране на градската среда на територията на Община Пазарджик”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Пазарджик и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.