Оперативна Програма "Развитие на Човешките ресурси"

назад

Заключителна пресконференция по проект „Център за социално включване и развитие - Пазарджик" - ВG05М9ОР001-2.004-0009-C01

339

 

Община Пазарджик ще отчете дейностите на Центъра за социално включване и развитие Пазарджик на заключителна пресконференция

 

 Община Пазарджик организира заключителна пресконференция по проект „Център за социално включване и развитие - Пазарджик” -  ВG05М9ОР001-2.004-0009-C01“. Събитието ще се състои на 27.09.2023 г. (сряда), от 11:00 ч., в Зала „Архитектурен съвет“ на Община Пазарджик, бул. „България” № 2.

На пресконференцията ще присъстват представители на бенефициента, партньори, медии, представители на целевите групи и граждани. Ще бъдат представени резултатите от изпълнението на проекта и функциониращите в неговите рамки услуги, както следва:

  • Услугата ”Ранна интервенция на уврежданията” с капацитет 30 деца от 0 до 7 год. + 50 родители;
  • Услугата ”Индивидуална педагогическа подкрепа на деца с увреждания” с капацитет 30 деца;
  • Услугата ”Предоставяне на психологическа подкрепа и консултация на бъдещи и настоящи родители за формиране и развитие на родителски умения”, услугата ”Семейно консултиране и подкрепа” и услугата “Индивидуална и групова работа с деца и родители, които не са от уязвими групи, с цел посещаване на детска градина“ са с общ капацитет от 300 семейства;
  • Услугата ”Подкрепа за осигуряване на здравна детска консултация и дейности по превенция на заболяванията“ и услугата ”Майчино и детско здраве” са с общ капацитет от 500 потребители;
  • Услугата „Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище” (популярна като „Лятно училище”) е с капацитет 30 потребители.

   Стойността на безвъзмездната финансова помощ е в размер на 1 238 016, 05 лв. Проект „Център за социално включване и развитие - Пазарджик” - ВG05М9ОР001-2.004-0009-C01“ е финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., приоритетна ос 2 ”Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, процедура ВG05М9ОР001-2.004 ”Услуги за ранно детско развитие”.


www.eufunds.bg
Този документ е създаден в рамките на проект „Център за социално включване и развитие - Пазарджик” -  ВG05М9ОР001-2.004-0009-C01“, по процедура ВG05М9ОР001-2.004, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Пазарджик и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и на Управляващия орган на ОПРЧР 2014-2020 г.