Оперативна Програма "Развитие на Човешките ресурси"

назад

Проект "Център за социално включване и развитие - Пазарджик" - договор № ВG05М9ОР001-2.004-0009-C01.

3339

  По силата на Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ ВG05М9ОР001-2.004-0009-C01 (допълнително споразумение №1/01.11.2018 г., допълнително споразумение № 2/14.10.2019 г. към него), Община Пазарджик изпълнява проект ”Център за социално включване и развитие - Пазарджик”, считано от 11.05.2016 г. и краен срок за изпълнение: 31.12.2020 г.

  Стойността на безвъзмездната финансова помощ е в размер на 930 867,00 лв. (деветстотин и тридесет хиляди осемстотин шестдесет и седем лв.). Проектът е финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., приоритетна ос 2 ”Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, процедура ВG05М9ОР001-2.004 ”Услуги за ранно детско развитие”.

   Центърът за социално включване и развитие - Пазарджик (за краткост, ЦСВР) функционира като комплекс от здравно-социални услуги в две сгради, находящи се на адреси: гр. Пазарджик, ул. Велико Търново № 11 и ул. Любен Боянов № 7. Услугите са интегрирани, както по отношение на съвместната работа на различни специалисти с целевите групи, така и по отношение на техния характер: социални, здравни, услуги за предучилищна подготовка и т.н. Предлага се и мобилната работа с цел по-широко обхващане на целевите групи и предотвратяване процеса на социално изключване.

 

Услугите, предоставяни в ЦСВР – Пазарджик, са следните:

1. Услугата ”Ранна интервенция на уврежданията” с капацитет 30 деца от 0 до 7 год + 50 родители. Тук могат да се ползват услугите на рехабилитатор, лекар - педиатър, медицинска сестра, рехабилитатор, логопед, психолог и социален работник. Входът към тази услуга е максимално отворен, достъпен и улеснен. В контраст с повечето действащи услуги за деца с увреждания, за ползване на услугите по ранна интервенция не е необходимо детето да е диагностицирано или освидетелствано чрез ТЕЛК, ЛКК. Така се дава възможност на родителите да потърсят сами помощ при притеснение за развитието на детето си, без да изпитват страх от поставянето на диагноза или ”етикет” в толкова ранна възраст. Приемът на деца без диагноза не изключва провеждането на консултации с медицински специалист, изследвания и диагностика. Това е част от оценката на състоянието на детето и планирането на последваща интервенция. Подкрепата на семействата в този процес е една от ролите на ранната интервенция;

 

2. Услугата ”Индивидуална педагогическа подкрепа на деца с увреждания”  с капацитет 30 деца е в подкрепа на деца с увреждания за успешна интеграция в първи клас, в масовото училище. Състои се в идентифицирането откриване на обучителни затруднения и развиване на обучителните умения от специален педагог. При необходимост се работи на терен, като се посещава семейството и детската градина;

 

3. Услугата ”Предоставяне на психологическа подкрепа и консултация на бъдещи и настоящи родители за формиране и развитие на родителски умения” В тази услуга работят психолог и социален работник. Работи се в посока подкрепа на семействата, осиновители и приемни родители в грижата за децата, справяне със семейни проблеми, създаване и развитие на умения и ресурси за пълноценно социално включване и реализация, подкрепа и помощ при отглеждането и възпитанието на децата от страна на родителите и на осиновителите и приемните родители, формиране на знания и умения в родителите за изграждане на позитивен начин на общуване с техните деца и подобряване на тяхната емоционална близост.

На родителите се предлага професионална помощ и подкрепа за решаването на конфликтни ситуации. Услугата е форма на превенция за ограничаване на проблемите у децата в по-горна училищна възраст и решаването им в един начален стадий, преди още те да са се задълбочили сериозно.

3.1. Услугата ”Семейно консултиране и подкрепа” включва различни по вид дейности и специалисти. Предоставят се социални, юридически, психологически и здравни консултации за повишаване на познанията и информираността на семействата относно техните права и отговорности по отношение на грижите за детето,засилване на мотивацията и уменията на родителите за записване на техните деца в детска градина и/или училище, насърчаване на способностите на децата и подкрепа; индивидуална работа за подобряване на родителските умения и за консултиране по въпросите за семейното планиране. Оказва се подкрепа /емоционална и практическа и се реализира насочване към ползването на услугите в ЦСВР/ с цел запазване целостта на семейството. Работи се по предотвратяване забавяне на развитието на детето,подпомагане решаването на проблеми при подрастващите и тяхно неприемливо поведение, за които съществува риск от негативни последствия. В тази услуга се предоставя и мобилна работа, в по-затворените общности.

3.2. Услугата “Индивидуална и групова работа с деца и родители, които не са от уязвими групи, с цел посещаване на детска градина“

Предоставя се възможност за срещи на родителите с персонала на детските градини и социални работници с цел преодоляване на недоверието на родителите относно това изоставяне на детето. Организиране и провеждане на срещи за преодоляване на предразсъдъците към новите деца в детската градина; участие в съвместни дейности с родителите на новозаписаните деца; взаимно разбиране, приемане и взаимна адаптация.

Капацитетът на трите дейности е 300 семейства;

 

4. Услугата ”Подкрепа за осигуряване на здравна детска консултация и дейности по превенция на заболяванията“ цели подобряване на достъпа до здравеопазване и промоция на здравето, чрез подкрепа за осигуряване на здравна детска консултация и дейности по превенция на заболяванията /общи и стоматологични/. Повишаване здравната култура и стимулиране редовно наблюдение на здравето. Физическото и психомоторното развитие на бебетата и децата и превенция на детската заболеваемост, смъртност, за които не са полагани на достатъчно грижи в семейството, както и други съществуващи рискове в ранна детска възраст. Към услугата работят екип специалисти: лекар – педиатър, стоматолог, медицинска сестра и социален работник.

4.1.  Услугата ”Майчино и детско здраве” обхваща превенция и профилактика на болестите; подготовка за родителство и подкрепа за добро родителстване; подпомагане отглеждането на детето в семейна среда и насърчаване на физическото, социалното, емоционално и познавателно развитие на децата в ранна възраст чрез наблюдение на санитарно-хигиенните условия, грижите за опазване здравето на детето и предлагане на съвети и препоръки за тяхното подобряване; оценка на медико-социалните и поведенчески аспекти на семейната среда за установяване на фактори с негативно влияние върху бременността, отглеждането и развитието на детето и предприемане на мерки за тяхното отстраняване; оценка на грижите за стимулиране на социалното, емоционално, познавателно и речево развитие на детето и насърчаване на добри родителски практики. Провеждат се обучения  с цел превенция,  свързани с:  безопасна бременност, режим и диети по време на бременността, подготовка за раждане, кърмене и хранене, режим на майката и детето; консултация по въпросите на семейното планиране, сексуално и репродуктивно здраве. Идентифициране и насочване на бременни жени в риск и майки към системата за здравеопазване; предоставяне на индивидуална подкрепа – консултации, придружаване, посредничество, консултация на деца, живеещи в рискова семейна среда. Потребителите се консултират от акушер – гинеколог и акушерка.

Капацитетът на двете дейности е 500 потребители (средно 1400 прегледи);

 

5. Услуга „Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище” (популярно като „лятно училище”) - капацитет 30 потребители цели повишаване готовността на децата от целевата група и мотивацията им за равен старт с техните връстници при постъпването им в първи клас, както да се доразвият или да се съхранят придобитите когнитивни и социални умения в предучилищното образование. В лятното училище образователните елементи се комбинират с игри и дейности, обогатяващи познанията на децата за обкръжаващия ги свят. Услугата се реализира през месец август. Децата се обучават от педагог и помощник – възпитател.