Оперативна Програма "Развитие на Човешките ресурси"

назад

ПРОЕКТ ”ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА”

3319

ПРОЕКТ ”ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА”

Договор за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.2.06-0111-С-0001

БЕНЕФИЦИЕНТ: ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

ПАРТНЬОР: СДРУЖЕНИЕ ”БЧК” ЧРЕЗ ОБЛАСТЕН СЪВЕТ НА БЧК – ПАЗАРДЖИК

ОБЩА СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 194850, 64 лв.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОЕКТА: 14 МЕСЕЦА, СЧИТАНО ОТ 01.01.2011г.

ОБЩАТА ЦЕЛ на проект ”Дневен център за деца” е осигуряване закрила и подкрепа на деца в социален риск на възраст от 8-14 години от гр. Пазарджик и с. Алеко Константиново чрез предоставяне на дневна грижа, включваща и предоставянето на питателна и здравословна храна три пъти дневно. Осигуряване на условия за равен достъп на всяко дете до цялостната мрежа от здравни, социални и образователни услуги и придобиване на умения за самостоятелен живот.

СПЕЦИФИЧНИТЕ ЦЕЛИ на проекта се свеждат до:

1. Подобряване качеството на живот и интеграция на социално занемарените деца;

2. Прилагане на съществуващи добри практики и подходи, ориентирани към индивидуалните потребности на потребителите;

3. Подкрепа за реализиране на националните политики за деинституционализация и превенция на изоставянето на деца в социални заведения;

4. Прилагане на иновативни подходи с цел преодоляване на социалното изключване

Благодарение реализацията на проект »Дневен център за деца» от 01.04.2011г. функционира Дневен център за деца »Надежда за всички» в две бази – град Пазарджик и село Алеко Константиново. Капацитетът на ДЦД е 30 потребители, на възраст от 8-14 години, от тях 10 – за базата в град Пазарджик и 20, от ромски произход – за базата в село Алеко Константиново. Продължителността на предоставяне на услугата е 11 месеца. Екипът на центъра се състои от 6 човека, включващ управител, социален работник, възпитател/педагог, психолог, домакин-снабдител, хигиенист.

В целевата група на проекта са включени деца, упражняващи тежки форми на детски труд на нерегламентираното сметище до с. Алеко Константиново, както и такава, свързана с извършване на селскостопанска работа, деца в социален риск от град Пазарджик. Всяка една от планираните дейности в проекта се извършва с цел подобряване на качеството на живот и социална интеграция на децата. Предоставянето на услугите в центъра цели да задоволи основните базисни потребности на децата, като им осигури сигурна и надеждна подкрепа за социалната им адаптация и интегриране в общността. Оказването на подкрепа за преодоляване на евентуални травми от насилие и експлоатация способства за нормалното психическо развитие на всяко дете. От друга страна, работата със семейството и подкрепящата среда ще осигури по-благоприятна среда за отглеждането и развитието на детето. 

До момента са извършени дейности за популяризиране на проекта като:

  • Провеждане на начална конференция;
  • Изработване на информационна брошура за услугата ДЦД;
  • Изготвяне на Наръчник за работа в ДЦД;
  • Изработване на визуализационни табели;
  • Изработване на стикери с логото на ЕСФ;
  • Провеждане на двудневен работен семинар с обучителна цел на специалисти, работещи в държавните институции, НПО и общински служители;

Изграждането на ДЦД е иновативна социална услуга в общността и е изключително полезна придобивка за община Пазарджик. Основната задача на проекта е да бъде удовлетворен висшият интерес на всяко дете по отношение на неговото нормално физическо, психическо и социално развитие. Очакваният ефект върху целевата група, която посещава центъра е, че тя ще има изградени хигиенни навици, навици за учене и редовно посещаване на училище, осигурена социална закрила с цел преодоляване на социалното изключване.

Ръководител на проекта – Таня Гюнова

телефони за контакти: 034/402 241, 0885282875