Оперативна Програма "Развитие на Човешките ресурси"

назад

ПОКАНА ЗА НАЧАЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

2936

ПОКАНА 

ЗА НАЧАЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

      Община Пазарджик, съвместно с Фондация „Фонд за превенция на престъпността-ИГА”- партньор по проекта, имат удоволствието да Ви поканят на начална пресконференция по повод стартирането на проект BG05М9OP001-2.002 -0165-С01 „ЦЕНТЪР ЗА ПОЧАСОВО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ В ДОМАШНА СРЕДА“ КЪМ ЗВЕНО ЗА УСЛУГИ В ДОМАШНА СРЕДА КЪМ ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ В ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК.

Проектът „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в домашна среда“  с бенефициент Община Пазарджик в  партньорство с Фондация „ Фонд за престъпността”-ИГА” се осъществява по договор №BG05M9OP001-2.002—0165-C001 по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 „Независим живот”, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Пресконференцията ще се проведе на 21.07.2016 г. от 10.00 часа, в сградата на Община Пазарджик, ет 2 „Зала на архитектурния съвет” с адрес:  гр. Пазарджик, бул. „България“ №2.

Целта на събитието е да представи целите, дейностите и очакваните резултати от проекта.

На събитието каним да присъстват представители на медиите,  Дирекция „Бюро по труда – Пазарджик,  Дирекция „Социално подпомагане” – Пазарджик, РД”Социално подпомагане” –Пазарджик, граждани и заинтересовани лица.