Оперативна Програма "Развитие на Човешките ресурси"

назад

ПОКАНА

3005

П О К А Н А

Община Пазарджик обявява набиране на кандидати за ползване на социални услуги по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.002–0165-С001 ,с наименование „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или домашна среда„ към Звено за услуги в домашна среда към Домашен социален патронаж , който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма ”Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Кандидат- потребителите, които могат да подават документи за социалната услуга „Личен асистент“ са от следните целеви групи:

 

1. Лица с увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване;

2. Лица над 65 години с ограничения или невъзможност за самообслужване;

3. Деца с увреждания;

4. Самотно живеещи тежко болни лица, които не могат сами да организират своя живот.

 

Кандидат- потребителите на социалната услуга „Личен асистент“ могат да подават документите в сградата на Общината , ет. 9, стая 904 бул. България” № 2, гр. Пазарджик, от 01.04.2016 г. до 15.04.2016г. включително, от 09: 00 ч.- 12:30 ч. и от 13:30 ч.- 17:00 часа

 

Всеки кандидат прилага към Заявлението си документите изброени по-долу:

 

1.Заявление за ползване на услугата от лицето или от негов законен представител;.

2. Документ за самоличност /за справка/; за дете –удостоверение за раждане/копие/;

3.Документ за самоличност на законния представител – родител,настойник,попечител /за справка/;

4. Експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК/копие/;

5. Медицински протокол на ЛКК/копие/;

6.Други медицински документи-актуална епикриза и др./копие/;

7.Удостоверение за настойничество/попечителство//копие/;

8.Други документи ,ако е необходимо.

На всички подали заявление кандидат-потребители на услугата «Личен асистент» ще бъде извършена социална оценка на потребностите.

  

За информация: Илиана Цонкова –Ръководител проект

Телефон за контакт: 0889 70 58 85


Файлове:

ДОКУМЕНТИ ДОКУМЕНТИ