Оперативна Програма "Развитие на Човешките ресурси"

назад

ОБЯВА

3559

ОБЯВА
Община Пазарджик като бенефициент на Проект „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда “Към звено за услуги в домашна среда към домашен социален патронаж в Община Пазарджик” обявява свободни позиции за следните длъжности:
 


1. ДЛЪЖНОСТ: УПРАВИТЕЛ БРОЙ СВОБОДНИ МЕСТА:1
МЯСТО НА РАБОТА: Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда “Към звено за услуги в домашна среда към домашен социален патронаж в Община Пазарджик.
 
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
ОБРАЗОВАНИЕ: Минимум средно
ИЗИСКВАН ТРУДОВ СТАЖ:
Стаж в социалната сфера на аналогична позиция минимум 7 години.
ДРУГИ: Работа по социални проекти е предимство, както и опит в оценяване на потребностите от социални услуги.
СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ: Компютърна грамотност Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet.; работа в екип
ВИД ТРУДОВ ДОГОВОР: Определен срок, съгласно проекта – 01.04.2016 г.– 31.12.2017 г.г.
РАБОТНО ВРЕМЕ:1/2 работен ден.
 
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

 • Заявление за заемане на длъжността – по образец
 • Декларация за обработка на лични данни – по образец
 • Копие от документ за самоличност – (само за справка)
 • Автобиография (СV) – по образец
 • Копие от документи за придобита образователна степен и професионална квалификация
 • Копие от документи за придобит трудов стаж по специалността
 • Други документи при необходимост.

 
2. ДЛЪЖНОСТ: СОЦИАЛЕН РАБОТНИК
БРОЙ СВОБОДНИ МЕСТА:1
МЯСТО НА РАБОТА: Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда “Към звено за услуги в домашна среда към домашен социален патронаж в Община Пазарджик.
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:
ОБРАЗОВАНИЕ: Минимум средно
ИЗИСКВАН ТРУДОВ СТАЖ: Релевантен опит в социалната сфера минимум 5г.
ДРУГИ: Работа по социални проекти е предимство, както и опит в оценяване на потребностите от социални услуги.
СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ: Компютърна грамотност –Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet.; работа в екип
ВИД ТРУДОВ ДОГОВОР: Определен срок, съгласно проекта – 01.04.2016 г.– 31.12.2017 г.
РАБОТНО ВРЕМЕ: 1/2 работен ден.


НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

 • Заявление за заемане на длъжността – по образец
 • Декларация за обработка лични данни – по образец
 • Копие от документ за самоличност – (само за справка)
 • Автобиография (СV) – по образец
 • Копие от документи за придобита образователна степен и професионална квалификация
 • Копие от документи за придобит трудов стаж по специалността
 • Други документи при необходимост

  
 
3. ДЛЪЖНОСТ: ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИК
БРОЙ СВОБОДНИ МЕСТА:1
МЯСТО НА РАБОТА: Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда “Към звено за услуги в домашна среда към домашен социален патронаж в Община Пазарджик.
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:
ОБРАЗОВАНИЕ: Минимум средно
ИЗИСКВАН ТРУДОВ СТАЖ: Релевантен опит в социалната сфера минимум 1 година.
ДРУГИ: Работа по социални проекти е предимство, както и опит в оценяване на потребностите от социални услуги.
СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ: Компютърна грамотност –Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet.; работа в екип
ВИД ТРУДОВ ДОГОВОР:Определен срок, съгласно проекта – 01.04.2016 г.– 31.12.2017 г.
РАБОТНО ВРЕМЕ: 1/2 работен ден.


НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

 • Заявление за заемане на длъжността – по образец
 • Декларация за обработка лични данни – по образец
 • Копие от документ за самоличност – (само за справка)
 • Автобиография (СV) – по образец
 • Копие от документи за придобита образователна степен и професионална квалификация
 • Копие от документи за придобит трудов стаж по специалността
 • Други документи при необходимост

 
Срок за приемане на документите от 11.03.2016 год. до 18.03.2016 г. включително в стая 807, ет.8 в сградата на община Пазарджик, бул. „България „№ 2, гр. Пазарджик.
 
Класирането на кандидатите ще се извърши от пет членна комисия назначена със Заповед на кмета на общината след разглеждане на подадените документи от кандидатите и събеседване.
 
Събеседването ще се проведе на 22.03.2016 г. от 10:00 часа в сградата на общината, стая 904, ет.9.
 
Списък на класираните кандидати ще бъде обявен в сайта на общината и на таблото за обяви на партера на общината.
 
 
Приложение :
1. Заявление за заемане на длъжността- образец;
2. (СV) – образец;
3. Декларация за обработка лични данни- образец.
 
 
 
Лице за контакти
Илиана Цонкова – Ръководител проект
GSM 0889 705 885

Проект №BG05M9OP001-2.002-0165-C001 се осъществява с финансовата подкрета на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейски съюз. Бенефициент на Проекта е Община Пазарджик в партньорство с Фондация „Фонд за превенция на престъпността – ИГА“.