Оперативна Програма "Развитие на Човешките ресурси"

назад

Община Пазарджик представи реализираните дейности по проект „Център за социално включване и развитие - Пазарджик" - ВG05М9ОР001-2.004-0009-C01" в рамките на Заключителна пресконференция

304

 

Община Пазарджик

представи успешно реализираните дейности на Центъра за социално включване и развитие - Пазарджик по време на заключителна пресконференция

 

            Община Пазарджик представи успешно реализираните дейности на Центъра за социално включване и развитие - Пазарджик по време на заключителна пресконференция. Събитието се реализира в рамките на проект „Център за социално включване и развитие – Пазарджик”- ВG05М9ОР001-2.004-0009-C01“. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

 

            За събитието екипът на ЦСВР – Пазарджик бе подготвил мултимедийна презентация с информация за специалистите и предоставяните услуги. Управителят на ЦСВР – Пазарджик Ирина Стаматова, сподели: „ В рамките на този проект екипът, който участваше в реализирането му, се постара максимално да бъде в помощ на потребителите на предлаганите социално-здравни услуги за профилактика на различни заболявания и преодоляване на различни видове дефицити.“ Бяха презентирани и снимки от множество събития и места, които потребителите на центъра са посетили в рамките на проекта.

 

            Всеки присъстващ на конференцията получи папка с информационни и рекламни материали, изработени в рамките на проекта. 

 

            Стойността на безвъзмездната финансова помощ е в размер на 1 238 016, 05 лв. Проект „Център за социално включване и развитие - Пазарджик” - ВG05М9ОР001-2.004-0009-C01“ е финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., приоритетна ос 2 ”Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, процедура ВG05М9ОР001-2.004 ”Услуги за ранно детско развитие”.


www.eufunds.bg
Този документ е създаден в рамките на проект „Център за социално включване и развитие - Пазарджик” -  ВG05М9ОР001-2.004-0009-C01“, по процедура ВG05М9ОР001-2.004, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Пазарджик и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и на Управляващия орган на ОПРЧР 2014-2020 г.