Оперативна Програма "Развитие на Човешките ресурси"

назад

Община Пазарджик представи дейността на Центъра за социално включване и развитие - Пазарджик по време на Деня на отворените врати в Центъра

1320

 Община Пазарджик представи дейността на Центъра за социално включване и развитие - Пазарджик по време на Деня на отворените врати в Центъра

   На 20 ноември 2020 г., в Центъра за социално включване и развитие – Пазарджик с адрес: гр. Пазарджик,  ул. „Любен Боянов” № 7, се проведе Информационен ден, който се реализира в рамките на проект „Център за социално включване и развитие - Пазарджик”-ВG05М9ОР001-2.004-0009-C01“. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Целта на събитието бе да се популяризира дейността на Центъра за социално включване и развитие – Пазарджик сред местната общност.

За събитието екипът на ЦСВР – Пазарджик бе подготвил мултимедийна презентация с информация за специалистите и услугите, които се предоставят в центъра. Всеки посетил ЦСВР – Пазарджик получаваше и папка с информационни и рекламни материали, изработени в рамките на Проекта.

Центърът за социално включване и развитие – Пазарджик функционира като комплекс от здравно-социални услуги вече четири години. Входът към всяка една услуга е максимално отворен, достъпен и улеснен. Услугите се предоставят безвъзмездно и са, както следва:

  • Услугата ”Ранна интервенция на уврежданията” с капацитет 30 деца от 0 до 7 год. + 50 родители;
  • Услугата ”Индивидуална педагогическа подкрепа на деца с увреждания” с капацитет 30 деца;
  • Услугата ”Предоставяне на психологическа подкрепа и консултация на бъдещи и настоящи родители за формиране и развитие на родителски умения”, услугата ”Семейно консултиране и подкрепа” и услугата “Индивидуална и групова работа с деца и родители, които не са от уязвими групи, с цел посещаване на детска градина“ са с общ капацитет от 300 семейства;
  • Услугата ”Подкрепа за осигуряване на здравна детска консултация и дейности по превенция на заболяванията“ и услугата ”Майчино и детско здраве” са с общ капацитет от 500 потребители;
  • Услугата „Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище” (популярна като „Лятно училище”) е с капацитет 30 потребители.

   Стойността на безвъзмездната финансова помощ е в размер на 930 867,00 лв. (деветстотин и тридесет хиляди осемстотин шестдесет и седем лв.). Проектът е финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., приоритетна ос 2 ”Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, процедура ВG05М9ОР001-2.004 ”Услуги за ранно детско развитие”.

 

 

 Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Пазарджик и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и на Управляващия орган на ОПРЧР 2014-2020 г.


Този документ е създаден в рамките на проект „Център за социално включване и развитие - Пазарджик” -  ВG05М9ОР001-2.004-0009-C01“, по процедура ВG05М9ОР001-2.004, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Пазарджик и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и на Управляващия орган на ОПРЧР 2014-2020 г.