Оперативна Програма "Развитие на Човешките ресурси"

назад

До 30.09.2023 г. е удължен срокът за изпълнение на проект „Център за социално включване и развитие - Пазарджик"

656

 

 Община Пазарджик изпълнява проект ”Център за социално включване и развитие - Пазарджик” по силата на Административен договор ВG05М9ОР001-2.004-0009-C01, считано от 11.05.2016 г., анексиран хронологично с:

  • Допълнително споразумение №1/01.11.2018 г. на стойност 690 867,00 лв. БФП и с краен срок за изпълнение: 31.12.2019 г.; 
  • Допълнително споразумение №2/14.10.2019 г. на стойност 930 867,00 лв. БФП и с краен срок за изпълнение: 31.12.2020 г.;
  • Допълнително споразумение №3/14.12.2020 г. на стойност 1 134 867, 00 лв. БФП и с краен срок за изпълнение: 31.12.2021 г.;
  • Допълнително споразумение №4/16.11.2021 г. на стойност 1 134 867, 00 лв. БФП и с краен срок за изпълнение: 31.12.2022 г.;
  • Допълнително споразумение № 5/09.12.2022 г. на стойност 1 203 633, 03 лв. БФП и с краен срок за изпълнение: 30.06.2023 г.

 

  С решение на Комитета за наблюдение на Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“ бе увеличена продължителността на операцията BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие“ до 30.09.2023 година, както и общият ресурс по схемата, с цел обезпечаване предоставянето на услугите за деца.

  За целта между Управляващия орган на програмата и Община Пазарджик – бенефициент по Проект ”Център за социално включване и развитие – Пазарджик” - ВG05М9ОР001-2.004-0009-C01, бе сключено Допълнително споразумение № 6/05.05.2023 г. на стойност 1 238 016, 05 лв. БФП и с краен срок за изпълнение: 30.09.2023 г.

 Центърът за социално включване и развитие – Пазарджик се намира на адрес: гр. Пазарджик, ул. Любен Боянов №7.

 

Услуги, които предоставя екипът на Център за социално включване и развитие – Пазарджик:

  • Услугата "Ранна интервенция на уврежданията" с капацитет 30 деца от 0 до 7 год. + 50 родители;
  • Услугата „Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания“ с капацитет 30 деца;
  • Услуги: дейност 1: "Предоставяне на психологическа подкрепа и консултация на бъдещи и настоящи родители за формиране и развитие на родителски умения" дейност 2: "Семейно консултиране и подкрепа" дейност 3: "Индивидуална и групова работа с деца и родители, които не са от уязвими групи, с цел посещаване на детска градина" с капацитет на трите дейности 300 семейства;
  • Услуги: Дейност 1: "Подкрепа за осигуряване на здравна детска консултация и дейности по превенция на заболяванията"; Дейност 2: "Майчино и детско здраве" с общ капацитет 500 потребители /средно 1400 прегледа/;
  • Услугата "Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище" с капацитет 30 потребители

www.eufunds.bg
Проект ”Център за социално включване и развитие - Пазарджик” -  ВG05М9ОР001-2.004-0009-C01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.