Оперативна Програма "Развитие на Човешките ресурси"

назад

Финално удължаване срока на изпълнение на Проект "Център за социално включване и развитие - Пазарджик"

702

 

Община Пазарджик изпълнява проект ”Център за социално включване и развитие - Пазарджик” по силата на Административен договор ВG05М9ОР001-2.004-0009-C01, считано от 11.05.2016 г., анексиран хронологично с:

  • Допълнително споразумение №1/01.11.2018 г. на стойност 690 867,00 лв. БФП и с краен срок за изпълнение: 31.12.2019 г.; 
  • Допълнително споразумение №2/14.10.2019 г. на стойност 930 867,00 лв. БФП и с краен срок за изпълнение: 31.12.2020 г.;
  • Допълнително споразумение №3/14.12.2020 г. на стойност 1 134 867, 00 лв. БФП и с краен срок за изпълнение: 31.12.2021 г.
  • Допълнително споразумение №4/16.11.2021 г. на стойност 1 134 867, 00 лв. БФП и с краен срок за изпълнение: 31.12.2022 г.

  С решение на Комитета за наблюдение на Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“ финално бе увеличена продължителността на операцията BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие“ до 30.06.2023 година, както и общият ресурс по схемата, с цел обезпечаване предоставянето на услугите за деца. За целта между Управляващия орган на програмата и Община Пазарджик – конкретен бенефициент по Проект ”Център за социално включване и развитие – Пазарджик” - ВG05М9ОР001-2.004-0009-C01, бе сключено финално Допълнително споразумение № 5/09.12.2022 г. на стойност 1 203 633, 03 лв. БФП и с краен срок за изпълнение: 30.06.2023 г.

 Центърът за социално включване и развитие – Пазарджик се намира на адрес: гр. Пазарджик, ул. Любен Боянов №7.

 


www.eufunds.bg
Проект ”Център за социално включване и развитие - Пазарджик” -  ВG05М9ОР001-2.004-0009-C01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.