Оперативна Програма "Развитие на Човешките ресурси"

назад

Информация относно одобрен проект „Патронажна грижа+ в Община Пазарджик” по Оперативна програма „РЧР“ 2014-2020

1019

Информация

 относно одобрен проект „Патронажна грижа+ в Община Пазарджик” по Оперативна програма „РЧР“ 2014-2020

 

 

Община Пазарджик е с одобрено проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +” Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 на обща стойност 455 172,48 лева от ЕСФ.

Основната цел на проекта е да се осигури подкрепа на възрастни хора и лица с увреждания в невъзможност от самообслужване, чрез предоставяне на мобилни интегрирани здравно-социални услуги, психологическа подкрепа и консултиране в домашна среда.

За предоставяне на мобилните интегрирани услугите е планирано да   бъдат назначени 38 домашни помощници, 2 (две) медицински сестри, 2 (двама) социални работници и 2 (двама) психолози, които ще обслужват 213 потребители, за срок от 12 месеца, до два часа дневно, без празнични и почивни дни.

Предстои подписване на договора между община Пазарджик и Министерството на труда и социалната политика.

Тел. за контакти: 034/402 298