Оперативна Програма "Развитие на Човешките ресурси"

назад

Информация относно напредъка по изпълнение на Проект „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда“

2852

ИНФОРМАЦИЯ

Относно напредъка по изпълнение на Проект „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда“ към Звено за услуги в домашна среда към домашен социален патронаж в Община Пазарджик“, в рамките на процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05MOP001-2.002 „Независим живот“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.

 

В Община Пазарджик през месец септември 2016 год. екипа по Проект „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда“ към Звено за услуги в домашна среда към домашен социален патронаж в Община Пазарджик“ работи за изпълнение на заложените в проекта дейности както следва :

Общия брой на включените потребители в проекта от стартиране на социалната услуга Личен асистент е 136, обслужвани от 66 Лични асистенти. От 01.09.2016г. до 30.09.2016 година броя на обслужените потребители е 124, а броя на Личните асистенти е 64. През месец септември са изготвени три заповеди за прекратяване на социалната услуга с трима потребители (двама поради смърт и един по собствено желание). Прекратен е трудовия договор на един Личен асистент по собствено желаниие, изразено в писмен вид.

През месец септември екипа на звеното извърши 54 проверки в домовете на потребителите във връзка с качеството на предоставяната социална услуга. Нарушения не бяха констатирани. Личните асистенти спазват трудовата дисциплина, изпълняват дейностите заложени в индивидуалния план на потребителя по утвърден график за работа.

През месец септември партньорите по проекта Фондация “Фонд за превенция на престъпността - ИГА” гр. Пазарджик, предоставиха на 7 лични асистенти и част персонала. индивидуална психологическа подкреп, предвидени в рамките на проекта Срещите се водят от пси5холог- консултант, по 2 часа всяка, по време на които се подпомагат Личните асистенти и екипа на Центъра за почасово предоставяне на услуги за социално включване в домашна среда към Звеното за услуги в домашна среда към домашен социален патронаж в Община Пазарджик в работата им с целевата група.

В рамките на месец септември са организирани и проведени 3 групови и 4 индивидуални консултации, реализирани от партньора по проекта. За месец септември партньорите проведоха 2 супервизии с персонала предоставящ социалните услуги, всяка от които е с времетраенешест часа и минимум 12 участника, водени от психолог на Фондация “Фонд за превенция на престъпността - ИГА” гр. Пазарджик.От 01.09. 2016г . стартира предоставянето на психологическа подкрепа на потребителите, като на този етап 7 потребители са получили квалифицирана помощ.

През месец септемри бяха сканирани всички счетоводни и технически материали изготвени от екипа по проекта, подготвени за първи Междинен технически и финансов отчет.

  

 

Ръководител проект
Илиана Цонкова

 

Проект №BG05M9OP001-2.002-0165-C001 се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейски съюз. Бенефициент на Проекта е Община Пазарджик в партньорство с Фондация „Фонд за превенция на престъпността – ИГА“.