Оперативна Програма "Развитие на Човешките ресурси"

назад

Информация относно напредъка по изпълнение на Проект „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда“

2710

ИНФОРМАЦИЯ

Относно напредъка по изпълнение на Проект „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда“ към Звено за услуги в домашна среда към домашен социален патронаж в Община Пазарджик“, в рамките на процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05MOP001-2.002 „Независим живот“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.

 

През месец юли 2016 год. по Проект „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда“ към Звено за услуги в домашна среда към домашен социален патронаж в Община Пазарджик“ бяха извършени следните дейности:

В проекта бяха включени 21 броя потребители и 9 броя Лични асистенти на незаети места и освободена квота от починали потребители.

В периода 15-19.07. 2016 г. бе проведено и първото поддържащо обучение на наетите лични асистенти и екипа на Звеното .Това бе обучение на първата група участници ,чиито брой бе 32 лица.

Целта на обучението бе да повиши теоретичните познания и практическите умения на участниците по отношение предоставяне на социални услуги в домашна среда.

През меца бяха изготвени и разпространени следните информационни материали: 2 броя табели, 25 броя плакати, 100 броя брошури, 20 броя рекламни стикери, 90 броя рекламни блок листа и 90 броя рекламни химикалки.

На 21.07.2016 г. се проведе Начална пресконференция, организирана от бенефициента и партньора по проекта. На пресконференцията присъстваха представители на медиите, партньорски организации, заинтересовани лица, Лични асистенти назначени по проекта, родители на деца с увреждания и др.

На пресконференцията бяха представени целите, дейностите и очакваните резултати от проекта.

През месец юли 2016 г. се извършиха 55 броя проверки по домовете на потребителите на социалната услуга „Личен асистент”, отчете се много добро качества на предлаганата услуга, спазване на трудовата дисциплина ПВР и др.

 

Ръководител проект
Илиана Цонкова

Проект №BG05M9OP001-2.002-0165-C001 се осъществява с финансовата подкрета на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейски съюз. Бенефициент на Проекта е Община Пазарджик в партньорство с Фондация „Фонд за превенция на престъпността – ИГА“.