Оперативна Програма "Развитие на Човешките ресурси"

назад

Информация относно напредъка по изпълнение дейностите по Проект „Услуги в дома”, процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания”, изпълняван от БМ „ОСДУ” при Община Пазарджик

1626

 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ

 

Относно напредъка по изпълнение дейностите по Проект „Услуги в дома”, процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания”, изпълняван от БМ „ОСДУ” при Община Пазарджик

 

От 01.01.2020 година в Община Пазарджик, успешно стартира предоставянето на мобилни интегрирани здравно-социални услуги по проект «Услуги в дома», процедура «Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания. Проектът се изпълнява от Бюджетно мероприятие «Общински социални дейности е услуги».

За реализиране на дейностите по проекта 23 лица на длъжност „Домашен помощник”, подписаха трудови договори след уcпешно пpеминато 5-дневно въвеждащо обучение. За предоставяне на социални услуги и консултации са назначени двама „Социални работници”.

Домашните помощници предоставят патронажна грижа на 82 лица c yвpеждания и възpocтни xоpа c невъзможност за самообслужване.

Лицата, включени в проекта са както от гр. Пазарджик, така и от останалите населени места на територията на общината. Потребителите получават до два часа дневно социални услуги, за които не заплащат потребителска такса.

Списъците на лицата сключили трудов договор за предоставяне на услугата и на потребителите са изложени на вратата на офиса по проекта, стая 905, ет. 9 в сградата на Община Пазарджик.

Предстои обучение на медицински специалисти, които след това да предоставят здравни услуги на нуждаещите се лица.

Екипът на услугата продължава да приема Заявления за кандидатстване за доставчици и потребители на услугите.


Проект № BG05M9OP001-2.040-0037-С01 „Услуги в дома“, Процедура BG05M9OP001-2.040 С01 „Патронажна грижа за възрастни хора с увреждания –Компонент 2 ”, финансиран от  Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд