Оперативна Програма "Развитие на Човешките ресурси"

назад

Информация относно Изпълнение на дейностите по Проект „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда“

2794

ИНФОРМАЦИЯ

 

ОТНОСНО: Изпълнение на дейностите по Проект „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда“ към Звено за услуги в домашна среда към домашен социален патронаж в Община Пазарджик“, в рамките на процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05MOP001-2.002 „Независим живот“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.

Проектът стартира на 1.03.2016 г. и е с продължителност 22 месеца.

Общата му стойност е 499 994.16 лева.

Бенефициент по проекта е Община Пазарджик, а партньор - Фонд за превенция на престъпността - ИГА.

Приемът на документи на кандидатите за лични асистенти и кандидатите за потребители на социалните услуги се извърши в периода от 1.04 - 15.04.2016 г. Бяха приети 291 заявления от кандидат-потребители и 149 от кандидати за лични асистенти.

От края на месец април до средата на май 2016 г. бяха извършени оценките на кандидатите за лични асистенти и кандидатите за потребителите на база, на която бяха класирани 289 потребители и 149 лични асистенти.

Предоставянето на социалната услуга „Личен асистент” стартира на 6.06.2016 година.

Към 01.07.2016 г. включените в проекта лични асистенти са 52. Включените потребители на социални услуги са 112, от които 13 деца.

След стартиране на проекта екипът за управление, съвместно с партньорската организация, разработи правилата за дейността на Центъра и съответната документация, съгласно Ръководството за бенефициента и Указанията за стартиране и изпълнение на проекти по ОП ”Развитие на човешките ресурси”.

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд.

Информацията е към 01.07.2016 година.


Проект №BG05M9OP001-2.002-0165-C001 се осъществява с финансовата подкрета на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейски съюз. Бенефициент на Проекта е Община Пазарджик в партньорство с Фондация „Фонд за превенция на престъпността – ИГА“.