Оперативна Програма "Развитие на Човешките ресурси"

назад

ДИНАМИКА НА УСЛУГИТЕ, ПРЕДОСТАВЯНИ В ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ И РАЗВИТИЕ – ПАЗАРДЖИК (за краткост, ЦСВР), ПРЕЗ 2020 г.

942

 

ДИНАМИКА НА УСЛУГИТЕ, ПРЕДОСТАВЯНИ В  ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ И РАЗВИТИЕ – ПАЗАРДЖИК (за краткост, ЦСВР), ПРЕЗ 2020 г.

 

 

ДЕЙНОСТ 3: Услугата "Ранна интервенция на уврежданията" с капацитет 30 деца от 0 до 7 год. + 50 родители

През 2020 г. пандемията, предизвикана от COVID - 19, се отрази драстично върху привличането на нови потребители към услугата, особено през първата половина на годината. Детските градини бяха затворени за дълъг период от време и екипът се наложи да търси възможности да работи с децата – потребители на услугата, по дистанционен начин, предимно по електронен път, за да могат вкъщи родителите да прилагат препоръките на специалистите.

Новите потребители за отчетния период са 18.

Резултати с натрупване от началото на стартиране на услугата:

Услугата "Ранна интервенция на уврежданията" са ползвали 113 потребители, като 82 от тях са приключили дейността.

 

ДЕЙНОСТ 4: Услугата „Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания“ с капацитет 30 деца

 

През втората половина на 2020 г. към екипа на ЦСВР - Пазарджик се присъедини и дългоочакваният специалист - специален педагог. Работата му е посветена на обучението на деца със специални нужди – от една страна с трудности в процеса на ученето, с моторни и сетивни нарушения, с интелектуална недостатъчност или проблемно развитие, а, от друга страна – с изключителни способности, които не са характерни за тяхната календарна възраст.

Индивидуалната педагогическа работа бе в посока подобряване на фината моторика у децата, развитие на когнитивните и комуникативните способности. Извършваха се упражнения с цел развитие на слуховите възприятия, концентрация на вниманието, самостоятелност и автономност развитие на пространственото ориентиране, рисуване по шаблон, работа по пунктир, както и запознаване с нови сетивни усещания – двигателни и тактилни. Упражненията се изпълняваха под формата на игра с различни за целта стимули: тактилни карти, карти с гласни звукове, пъзели за вгнездяване, пъзел - кубчета, топки за игра, ксилофон, меки книжки, карти с азбука, бои за рисуване, пластилин.

Новите потребители за отчетния период са 15.

Резултати с натрупване от началото на стартиране на услугата:

Услугата "Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания" са ползвали 24 потребители, като 17 от тях са приключили дейността.

 

ДЕЙНОСТ 5: Услуги: дейност 1: "Предоставяне на психологическа подкрепа и консултация на бъдещи и настоящи родители за формиране и развитие на родителски умения" дейност 2: "Семейно консултиране и подкрепа" дейност 3: "Индивидуална и групова работа с деца и родители, които не са от уязвими групи, с цел посещаване на детска градина" с капацитет на трите дейности 300 семейства

 

През 2020 г. по трите услуги в дейност 5 промяна в броя на потребители има единствено по отношение на услугата "Семейно консултиране и подкрепа".

Липсата на специалист - психолог рефлектира върху предоставянето на услугата „Предоставяне на психологическа подкрепа и консултация на бъдещи и настоящи родители за формиране и развитие на родителски умения", поради което през 2020 г. няма регистрирани потребители и не е предоставяна психологическа подкрепа.

Новите потребители за отчетния период са 13.

Резултати с натрупване от началото на стартиране на услугата:

По дейност 5.1: "Предоставяне на психол. подкрепа и консултация на бъдещи и настоящи родители за формиране и развитие на родителски умения" - 123 потребители;

По дейност 5.2.: "Сем. консултиране и подкрепа" услугите са приключили за 25 деца от 0  до 7 г., 34 деца над 7 г. и 271 възрастни;

По дейност 5.3: "Инд. и групова работа с деца и родители, които не са от уязвими групи, с цел посещаване на детска градина" - 0;

Общ брой приключили потребители: 453 потребители, от които 25 деца от 0 г. до 7 - год. възраст; 34 деца над 7 – год. и 394 лица.

 

ДЕЙНОСТ 6: Услуги: Дейност 1: "Подкрепа за осигуряване на здравна детска консултация и дейности по превенция на заболяванията"; Дейност 2: "Майчино и детско здраве" с общ капацитет 500 потребители /средно 1400 прегледа/.

 

През 2020 г. и в тази дейност се отчита намаляване на новите потребители спрямо предходните години. Основната причина за това е пандемията и последствията от разпространението й.

По дейност 6.1: "Подкрепа за осиг. на здр. детска консултация и дейности по превенция на заболяванията" новите потребители за 2020 г. са 72.

По дейност 6.2: "Майчино и детско здраве" новите потребители за 2020 г. са 70.

Резултати с натрупване от началото на стартиране на услугата:

По дейност 6.1: "Подкрепа за осиг. на здр. детска консултация и дейности по превенция на заболяванията" - 572 деца от 0 до 7 г.;

По дейност 6.2: "Майчино и детско здраве" - 240 потребители, от които 16 деца до 7 г.; 22  деца над 7 г. и 202 лица

Общо брой приключили потребители: 812 потребители, от които: 588 деца до 7 – год.  възраст; 22 деца над 7 год. и 202 лица

 

ДЕЙНОСТ 7: Услугата "Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище" с капацитет 30 потребители

 

През 2020 г., макар и в условия на пандемия, свързана с разпространението на COVID - 19, екипът на ЦСВР - Пазарджик съвместно с екипа за организация и управление на Проекта успяха да реализират за трети пореден път услугата "Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище" в периода от 03.08.2020 г. до 31.08.2020 г., всеки делничен ден. Спазвайки противоепидемичните мерки на МЗ, участниците в него бяха намалени наполовина - тоест 15 деца, на които им предстоеше да бъдат първокласници през учебната 2020 / 2021 г. Заниманията с децата се провеждаха, както до сега, от екип от педагог и медиатор/помощник – възпитател.

 По традиция, Лятното училище се проведе в сградата на ЦСВР - Пазарджик, находяща се на адрес: ул. Любен Боянов № 7. За всяко дете бе направено входно и изходно ниво. Заниманията се провеждаха преимуществено на открито – в две от беседките на парк „Писковец“, като всяка сутрин преди започването им се извършваше дезинфекция и почистване на беседките и района на парка.

 За децата „Лятното училище“ не бе само провеждане на учебни занимания, но и време за по-приятно и смислено прекарване на лятото. Екипът на ЦСВР – Пазарджик организира посещения в Етнографския музей, къщата-музей "Константин Величков" и парк - остров "Свобода“, много забавни игри в парк „Писковец“.

 „Лятното училище“ приключи на 31.08.2020 г., като при закриването му бяха поканени и родителите на децата-потребители на услугата. Малките палавници показаха завидни умения: пяха различни песнички, научени по време на „лятното училище“, проведена бе викторина, на която те демонстрираха знания за определени думи и предмети, пяха, като музиката ги предразположи и те дори танцуваха. За спомен от приключилото „Лятно училище“ на 31.08.2020 г. на всяко дете беше връчен малък пакет с подаръци, който съдържаше и книжка с приказки, с персонално за всяко дете послание от екипа на ЦСВР – Пазарджик.

Резултати с натрупване от началото на стартиране на услугата:

Услугата "Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище" са ползвали 75 потребители.


www.eufunds.bg
Проект ”Център за социално включване и развитие - Пазарджик” -  ВG05М9ОР001-2.004-0009-C01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,  съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.