Оперативна Програма "Развитие на Човешките ресурси"

назад

ДИНАМИКА НА УСЛУГИТЕ, ПРЕДОСТАВЯНИ В ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ И РАЗВИТИЕ – ПАЗАРДЖИК (за краткост, ЦСВР), ПРЕЗ 2018 г.

1762

ДИНАМИКА НА УСЛУГИТЕ, ПРЕДОСТАВЯНИ В  ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ И РАЗВИТИЕ – ПАЗАРДЖИК (за краткост, ЦСВР), ПРЕЗ 2018 г.

 

ДЕЙНОСТ 3: Услугата "Ранна интервенция на уврежданията" с капацитет 30 деца от 0 до 7 год. + 50 родители

 

През 2018 г. 74 деца са ползвали услугата, от тях 26 деца са приключили ползването й в рамките на годината, а 48 са продължили. По-голямата част от децата - потребители в нея са ползвали услугите на логопеда, предимно на място в детските градини, по предварително съгласуван график.

Резултати с натрупване от началото на стартиране на услугата: 78 потребители, като 30 от тях са приключили дейността.

 

ДЕЙНОСТ 4: Услугата „Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания“ с капацитет 30 деца

 

През 2018 г. няма регистрирани нови потребители поради липсата на интерес към позицията на специалния педагог, чиято роля е основна.

Резултати с натрупване от началото на стартиране на услугата: 1 потребител, който е приключил дейността през 2017 г.

 

ДЕЙНОСТ 5: Услуги: дейност 1: "Предоставяне на психологическа подкрепа и консултация на бъдещи и настоящи родители за формиране и развитие на родителски умения" дейност 2: "Семейно консултиране и подкрепа" дейност 3: "Индивидуална и групова работа с деца и родители, които не са от уязвими групи, с цел посещаване на детска градина" с капацитет на трите дейности 300 семейства

   През 2018 г. екипът на ЦСВР – Пазарджик изключително активно работеше по повишаване броя на консултираните лица и деца. Интересът към предоставяните услуги значително се повиши.

   Услугите по дейност 5.1 "Предоставяне на психологическа подкрепа и консултация на бъдещи и настоящи родители за формиране и развитие на родителски умения" се предоставяха основно в удобно за родителите на децата от детските градини време. В тази услуга се работеше с родителите, както по предварително зададени от психолога на ЦСВР теми, така и по теми, инициирани от самите родители. Поставяха се въпроси, както свързани с темите, така и други – вълнуващи родителите – относно агресията на децата в детските градини, относно вида и типа на родителстване, относно това, как да се справят с предизвикателствата като родители на деца с увреждания или със специални образователни потребности.

Към услугите по дейност 2: "Семейно консултиране и подкрепа" имаше висок интерес поради комплексния им характер.

  Услугите по дейност 5.3 "Индивидуална и групова работа с деца и родители, които не са от уязвими групи, с цел посещаване на детска градина" не са предоставяни.

   По дейност 5.1 "Предоставяне на психологическа подкрепа и консултация на бъдещи и настоящи родители за формиране и развитие на родителски умения" 123 родители взеха участия в обученията, организирани от психолога, в ДГ "Явор" и в ДГ "Радост” обсъждана тема "Емоционална грамотност и интелигентност"; в ДГ "Снежанка" обсъждана тема "Детето - автономно и компетентно човешко същество"; в ДГ "Слънчо" и в ДГ ”Радост” обсъждана тема "Азбука  на общуването"; в ДГ "Снежанка", обсъждана тема "Полагане  на основите -  изграждане на самоувереност и самоуважение у детето"; среща с родители на деца с аутизъм, с които екипът на ЦСВР - Пазарджик работи, с цел да подобри родителските им умения, обсъждана тема "Десет важни неща, които можем да направим веднага, за да помогнем на детето с аутизъм";

 По дейност 5.2. "Семейно консултиране и подкрепа" услугите са ползвали 152 потребители, от които 20 деца от 0 до 7 г. (4 деца на възраст от 0 до 7 г. са приключили ползването им в рамките на отчетния период, а 16 деца от 0 до 7 год. са продължили ползването), както и 132 деца над 7 г. и лица (от тях децата над 7 г. са 18, а лицата – 124).

 

Общ брой приключили потребители по дейност 5: 254 потребители, от които 4 деца до 7 - год. възраст, 18 деца над 7 г. и 232 лица.

Резултати с натрупване от началото на стартиране на услугата:

По дейност 5.1: "Предоставяне на психологическа подкрепа и консултация на бъдещи и настоящи родители за формиране и развитие на родителски умения" - 123 потребители;

По дейност 5.2.: "Семейно консултиране и подкрепа" услугите са ползвали 270 потребители, от които 25 деца до 7 г., 32 деца над 7 г. и 213 възрастни;

По дейност 5.3.: "Индивидуална и групова работа с деца и родители, които не са от уязвими групи, с цел посещаване на детска градина" - 0 потребители;

Общ брой приключили потребители по дейност 5: 377 потребители, от които 9 деца до 7 - год. възраст; 32 деца над 7 - годишна възраст и 336 лица.

 

ДЕЙНОСТ 6: Услуги: Дейност 1: "Подкрепа за осигуряване на здравна детска консултация и дейности по превенция на заболяванията"; Дейност 2: "Майчино и детско здраве" с общ капацитет 500 потребители /средно 1400 прегледа/.

През 2018 г. по дейност 1: "Подкрепа за осигуряване на здравна детска консултация и дейности по превенция на заболяванията" - 12 деца до 7 г. са били консултирани и са приключили ползването на услугите до края на годината.

По дейност 2: "Майчино и детско здраве" са били консултирани 95 потребители, от които 90 са приключили ползването на услугите до края на годината /85 лица и 5 деца над 7 години/. А 5 деца на възраст от 0 до 7 г. са продължили.

Общ брой приключили потребители по тази дейност за 2018: 102 потребители, от тях 12 деца до 7 г. - потребители, 5 деца над 7 г. и 85 лица.

Резултати с натрупване от началото на стартиране на услугата:

По дейност "Подкрепа за осигуряване на здравна детска консултация и дейности по превенция на заболяванията" са били консултирани 148 деца от 0 до 7 г.;

По дейност "Майчино и детско здраве" са били консултирани 146 потребители, от които 10 деца от 0 -7 г.; 12 деца над 7 г. и 124 лица;

Общ брой приключили потребители по дейност 6: 294 потребители, от които: 158 деца до 7 - год. възраст; 12 деца над 7 год. и 124 лица;

 

ДЕЙНОСТ 7: Услугата "Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище" с капацитет 30 потребители

Услугата, популярна като ”лятно училище”, се реализира за първи път от стартирането на Проекта през 2018 г., в периода от 01.08.2018 г. до 31.08.2018 г. За участие в нея бяха записани деца, на които им предстоеше да бъдат първокласници през учебната 2018/2019 г. /родените през 2011 г./. При набирането на потребители на услугата изключително съдействие екипът на ЦСВР – Пазарджик срещна от директорите на детските градини, както и от социални услуги в общността: ДГ “Явор“ – 12 деца; ДГ “Снежанка“ – 4 деца; ДГ “Здравец“ – 3 деца; ДГ “Пролет“ – 6 деца;  ДГ “Дъга“- 1 дете; ДГ “Радост“ – 3 деца и от ЦНСТДМУ – 2 деца, общо 31 деца. От тях 12 деца вече бяха ползвали и други услуги, предлагани в ЦСВР – Пазарджик. Децата се извозваха с микробуса на ЦСВР - Пазарджик от предварително определени за целта спирки в град Пазарджик.

„Лятното училище“ се провеждаше в сградата на ЦСВР – гр. Пазарджик, ул. Л. Боянов № 7, всеки делничен ден, по 4 часа дневно, с междинна закуска в 10.00 ч. ( пакет от плод, бутилка минерална вода и закуска/сандвич). Часовете за занимания на децата бяха с времетраене от 35 минути. Децата идваха с желание, родителите им също споделиха много добри впечатления от услугата.

Децата бяха организирани в една група и заниманията с тях се провеждаха от педагог и медиатор/помощник-възпитател в екип. Изготвена бе седмична програма за провеждането на учебните часове по български език и литература, математика, околен свят, физическо възпитание и спорт, технологии и предприемачество, както и  изобразително изкуство. Целта  на  провежданите  учебни занимания бе надграждане на получените знания от педагозите в детските градини с цел плавен преход към първи клас. За всяко едно дете бе направено както входно, така и изходно ниво. За децата „лятното училище“ не бе само провеждане на учебни занимания, бяха организирани и посещения в Регионална библиотека „Никола Фурнаджиев“ гр. Пазарджик, находяща се в непосредствена близост до сградата на ЦСВР - Пазарджик, където се проведе литературно четене на приказки; на децата бе разказана историята на библиотеката от нейното създаване до днес; децата рисуваха по избрани от тях теми. Децата се запознаха с особеностите и спецификите на етнографска област Пазарджик при посещението в Етнографския музей - Пазарджик. Посетен бе парк - остров "Свобода“ гр. Пазарджик и парк „Писковец“ гр. Пазарджик. В парк - остров "Свобода“ децата разгледаха зоологическата градина, Алеята на приказните герои и Алеята на кривите огледала, Дино - къта. В парк „Писковец“, в непосредствена близост до сградата на ЦСВР - Пазарджик, в междучасията се провеждаха различни видове състезателни и забавни игри.

„Лятното училище“ приключи на 31.08.2018 г. (петък), като бяха поканени и родителите на децата-потребители на услугата. Децата показаха завидни умения: пяха детски песнички, научени по време на „лятното училище“, демонстрираха добра вокализация, знания за определени думи и предмети, не на последно място, бяха създадени нови приятелства. За спомен от приключилото „лятно училище“ на всяко дете беше връчена книжка с приказки, на която персонално за всяко дете беше написано послание от екипа за децата, като пожелание и послание за в бъдеще за тях.