Оперативна Програма "Развитие на Човешките ресурси"

назад

Дейността на Центъра за социално включване и развитие – Пазарджик ще бъде представена на предстоящия Ден на отворените врати в ЦСВР - Пазарджик

1285

Дейността на Центъра за социално включване и развитие – Пазарджик ще бъде представена на предстоящия Ден на отворените врати в ЦСВР - Пазарджик

   На 20 ноември 2020 г. (петък), от 10:00 часа до 16:00 часа, на адрес: гр. Пазарджик,  ул. „Любен Боянов” № 7, в Центъра за социално включване и развитие – Пазарджик ще се проведе Информационен ден с цел популяризиране на дейността му. Събитието се реализира в рамките на проект „Център за социално включване и развитие - Пазарджик” -  ВG05М9ОР001-2.004-0009-C01“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

  Центърът за социално включване и развитие – Пазарджик функционира като комплекс от здравно-социални услуги вече четири години. Всеки заинтересован гражданин ще има възможност на място да получи повече информация за предоставяните услуги от екипа на ЦСВР – Пазарджик, а именно:

  • Услугата ”Ранна интервенция на уврежданията” с капацитет 30 деца от 0 до 7 год. + 50 родители;
  • Услугата ”Индивидуална педагогическа подкрепа на деца с увреждания” с капацитет 30 деца;
  • Услугата ”Предоставяне на психологическа подкрепа и консултация на бъдещи и настоящи родители за формиране и развитие на родителски умения”, услугата ”Семейно консултиране и подкрепа” и услугата “Индивидуална и групова работа с деца и родители, които не са от уязвими групи, с цел посещаване на детска градина“ са с общ капацитет от 300 семейства;
  • Услугата ”Подкрепа за осигуряване на здравна детска консултация и дейности по превенция на заболяванията“ и услугата ”Майчино и детско здраве” са с общ капацитет от 500 потребители;
  • Услугата „Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище” (популярна като „Лятно училище”) е с капацитет 30 потребители.

  Родителите на децата имат възможност в партньорство със специалистите от услугите в ЦСВР – Пазарджик да определят приоритетите в развитието на своето дете и да работят заедно за постигането на поставени от тях цели по отношение на подобряване състоянието на детето и създаване на подкрепяща среда, спестявайки ценни ресурси за общността. Всяка дейност цели безвъзмездно предоставяне на услугите. Входът към всяка една услуга е максимално отворен, достъпен и улеснен.

   Стойността на безвъзмездната финансова помощ е в размер на 930 867,00 лв. (деветстотин и тридесет хиляди осемстотин шестдесет и седем лв.). Проектът е финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., приоритетна ос 2 ”Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, процедура ВG05М9ОР001-2.004 ”Услуги за ранно детско развитие”.

 

  Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Пазарджик и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и на Управляващия орган на ОПРЧР 2014-2020 г.


Този документ е създаден в рамките на проект „Център за социално включване и развитие - Пазарджик” -  ВG05М9ОР001-2.004-0009-C01“, по процедура ВG05М9ОР001-2.004, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Пазарджик и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и на Управляващия орган на ОПРЧР 2014-2020 г.