Оперативна Програма „Програма за развитие на селските райони 2014-2020“

назад

Покана за участие в семинари по “Проект за изготвяне на стратегия за ВОМР за територията на община Ракитово и община Пазарджик за периода 2023-2027г., финансиран по подмярка 19.1”

283

 

Във връзка с изпълнение на сключен административен договор РД № 50-39/14.03.2023 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура №BG06RDNP001-19.610 за подбор на проекти за подготвителни дейности по подмярка 19.1 “Помощ за подготвителни дейности” от мярка 19 “Водено от общностите местно развитие” от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 за изпълнение на проект № BG06RDNP001-19.610-0003 “Проект за изготвяне на стратегия за ВОМР за територията на община Ракитово и община Пазарджик за периода 2023-2027г., финансиран по подмярка 19.1”, предстои провеждането на два семинара в община Пазарджик и два в община Ракитово. Срещите са насочени към всички заинтересовани страни от местната общност, местните лидери и уязвимите групи, всички представители на местната власт, местния бизнес, нестопанския сектор, местните институции и други организации. Целта на семинарите е да представят пред общността изготвените Проучване и Анализ на потенциала на територията на община Ракитово и населените места в община Пазарджик без областния град, както и да се проведат дискусии за проучване на нагласите на заинтересованите страни относно изведените изводи и идентифицираните силни и слаби страни, възможностите и заплахите на територията, нуждите, целите и приоритетите на разработваната Стратегията за водено от общностите местно развитие.

 

НАСЕЛЕНО

МЯСТО

ОБЩИНА

ДАТА

ЧАС

ЛОКАЦИЯ

с. Дорково

РАКИТОВО

12.06.2023г.

10:30ч.

Сградата на Читалище „Св.Св. Кирил и Методий 1919 г“ с.Дорково, ул. Цепина №52

с. Хаджиево

ПАЗАРДЖИК

13.06.2023г.

10:30ч.

Сградата на Читалище „Отец Паисий - 1936“ с. Хаджиево

гр. Ракитово

РАКИТОВО

14.06.2023г.

10:30ч.

Сградата на Читалище „Будилник 1898 г“ - ул. „Ал. Стамболийски“ №4, 4640 Ракитово

с. Главиница

ПАЗАРДЖИК

15.06.2023г.

10:30ч.

Сградата на Читалище „ Пробуда – 1930“ с. Главиница