Оперативна Програма „Програма за развитие на селските райони 2014-2020“

назад

Информационна кампания за “Проект за изготвяне на стратегия за ВОМР за територията на община Ракитово и община Пазарджик за периода 2023-2027г., финансиран по подмярка 19.1”

390

Във връзка с изпълнение на сключен административен договор РД № 50-39/14.03.2023 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура №BG06RDNP001-19.610 за подбор на проекти за подготвителни дейности по подмярка 19.1 “Помощ за подготвителни дейности” от мярка 19 “Водено от общностите местно развитие” от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 за изпълнение на проект № BG06RDNP001-19.610-0003 “Проект за изготвяне на стратегия за ВОМР за територията на община Ракитово и община Пазарджик за периода 2023-2027г., финансиран по подмярка 19.1”, стартира информационна кампания с провеждане на две откриващи информационни срещи в двете общини Пазарджик и Ракитово. Срещите са насочени към всички заинтересовани страни от местната общност, местните лидери и уязвимите групи, всички представители на местната власт, местния бизнес, нестопанския сектор, местните институции и други организации. Целта на срещите е да запознаят общността с одобрения проект, неговите цели  и дейностите, които предстоят по реализирането му, очакваните резултати и важността от включване на местното население в дискусиите.

 

НАСЕЛЕНО

МЯСТО

ОБЩИНА

ДАТА

ЧАС

ЛОКАЦИЯ

гр. Ракитово

РАКИТОВО

05.04.2023г.

10:30ч.

Сградата на Читалището

с. Мало Конаре

ПАЗАРДЖИК

06.04.2023г.

10:30ч.

Сградата на Читалището


Файлове:

Покана Покана