Оперативна Програма "Околна Среда"

назад

Проект: “Техническа помощ за подготовка на интегриран инвестиционен проект във водния сектор на с. Алеко Константиново и с. Главиница, община Пазарджик”

3224

Проект: “Техническа помощ за подготовка на интегриран инвестиционен проект във водния сектор на с. Алеко Константиново и с. Главиница, община Пазарджик”

Договор №58-131-С047

Бенефициент: ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

Обща стойност на проекта: 1 103 340,00 лв.

Проектът е успешно приключен на 12.10.2011г.

Проект “Техническа помощ за подготовка на интегриран инвестиционен проект във водния сектор на с. Алеко Константиново и с. Главиница, община Пазарджик” е реализиран по процедура с Референтен номер №BG161PO005/08/1.30/01/01, Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти, Приоритетна ос 1 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени места с над 2 000 е.ж. и в населени места с под 2 000 е.ж., попадащи в градски агломерационни ареали” на Оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013г.

Проектът стартира на 12.01.2009г. и има за основна цел да помогне при постигането на съответствие с изискванията на законодателството в областта на опазването на околната среда, по специално ще се подпомогне реалното практическо прилагане на изискванията на законодателството на Европейския съюз и на националното ни законодателство, както за пречистването на отпадъчните, така и за питейните води.

Конкретна цел на проекта е община Пазарджик да подготви качествени и пълни инвестиционни проекти за подобряване на водния цикъл на с. Алеко Константиново и с. Главиница. С готовия инвестиционен проект впоследствие община Пазарджик ще кандидатства за финансиране по приоритетна ос 1 на Оперативна програма “Околна среда” 2007–2013 г. с инфраструктурен проект.

Проектът за техническа помощ ще направи възможно дефинирането, изготвянето и осигуряването на финансиране по ОП “Околна среда 2007-2013” на инвестиционен проект за изграждане на канализационните мрежи и ПСОВ и в допълнение части от водоснабдителните системи на с. Алеко Константиново и с. Главиница, община Пазарджик.

Извършени дейности по проекта:

1. Изработени са графичните материали, отразяващи съществуващата ситуация във водния цикъл;

2. Изготвена е 25-годишна инвестиционна програма за водния сектор на агломерацията;

3. Изготвен е анализ на социалната поносимост на проекта на макро равнище;

4. Изготвен доклад за инвестиционни компоненти;

5. Изготвено Прединвестиционно проучване за всички одобрени инвестиционни компоненти;

6. Готов Идеен проект за одобрената алтернатива;

7. Формуляр за кандидатстване за финансиране с всички необходими документи;

8. Документация за възлагане на обществените поръчки е подготвена.