Оперативна Програма "Околна Среда"

назад

Проект: „Подготовка на инвестиционен проект за финансиране по ОП “Околна среда”

3402

Проект: „Подготовка на инвестиционен проект за финансиране по ОП “Околна среда”: “Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водопроводна и канализационна мрежа и изграждане на ПСОВ за селата Огняново и Хаджиево”

Договор №58-131-С151

Бенефициент: ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

Обща стойност на проекта: 442 400,00 лв.

Проектът е успешно приключен на 12.09.2011г.

Проектът ”Подготовка на инвестиционен проект за финансиране по ОП “Околна среда”: „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водопроводната и канализационна мрежи и изграждане на ПСОВ за селата Огняново и Хаджиево” е реализиран по процедура с Референтен № BG161PO005/08/1.30/01/01: Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти по Приоритетна ос1 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени места с над 2 000 е.ж. и в населени места с под 2 000 е.ж., попадащи в градски агломерационни ареали”, на Оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.”

С изпълнението на проекта се създадат предпоставки за подобряване на условията на живот в селата Огняново и Хаджиево посредством развитие на екологичната инфраструктура. Ще се създадат необходимите условия за одобрение на бъдещия инвестиционен проект за финансиране по Приоритетна ос 1 на ОП „Околна среда 2007-2013 г.”, който индикативно включва реконструкция на амортизираната водопроводните мрежи и изграждане на канализация, обхващаща цялото население на селата и пречиствателна станция за отпадъчни води, в които да се включи новоизградената мрежа.

Проектът предвижда подготовка на пълно инвестиционно решение за подобряване на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в селата, находящо се в градския агломерационен ареал на община Пазарджик, като включва: хидроложки и геоложки проучвания; изготвяне на работен проект за изграждане на битова и дъждовна канализация и Пречиствателна станция за отпадъчни води, и в допълнение за подмяна на остарялата, амортизирана водопроводна мрежа, обхващащ цялото население на двете села; изготвяне на пълен Анализ „Разходи-ползи”; подготовка на тръжни документации за възлагане на обществени поръчки, включени в бъдещия инвестиционния проект; попълване на формуляр за кандидатстване за финансиране на бъдещия инвестиционен проект по ОП „Околна среда 2007–2013 г.” Проектът предвижда изпълнение на всички дейности и издаване на всички разрешителни съгласно екологичното законодателство на страната и ангажиментите, поети към ЕС.

Извършени дейности:

1. Изготвен Прединвестиционен проект: Съвместно третиране на отпадъчните води;

2. Изготвени Работни проекти за канализационната мрежа на с. Огняново и с. Хаджиево;

3. Изготвен работен проект за съвместно третиране на отпадъчните води на с.Огняново и с.Хаджиево;

4. Изготвен е Работен проект: Реконструкция на водопроводната мрежа на двете села.