Оперативна Програма "Околна Среда"

назад

Проект: „Изготвяне на работни проекти за ВиК мрежи и ПСОВ за село Пищигово и село Черногорово, община Пазарджик”

3321

Проект: „Изготвяне на работни проекти за ВиК мрежи и ПСОВ за село Пищигово и село Черногорово, община Пазарджик”

Договор №58-131-С160

Бенефициент: ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

Обща стойност на проекта: 692 420.00 лв.

Проектът е успешно приключен на 12.09.2011г.

Проектът „Изготвяне на работни проекти за ВиК мрежи и ПСОВ за село Пищигово и село Черногорово, община Пазарджик” е реализиран по процедура с Референтен №BG161PO005/08/1.30/01/01: Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти по Приоритетна ос 1 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени места с над 2 000 е.ж. и в населени места с под 2 000 е.ж., попадащи в градски агломерационни ареали”, по Оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.”

Проектът е насочен към създаване на предпоставки за решаване на проблемите с водоснабяването, канализационната мрежа и пречистването на водите в ареала Пазарджик.

Целта на проекта е осигуряването на по-добро водоснабдяване и отговорно използване на водните ресурси, в съответствие с държавната политика за устойчиво развитие на водния сектор. Чрез проекта ще бъдет създадени предпоставки за трайно подобряване условията на питейно-битовото водоснабдяване в село Пищигово и село Черногорово.

Реализацията на дейностите по проекта „Изготвяне на работни проекти за ВиК мрежи и ПСОВ за село Пищигово и село Черногорово, община Пазарджик” ще даде възможност на Община Пазарджик да подкрепи националните усилия на РБългария за спазването на директивите на Европейския съюз (ЕС), отнасящи се до питейната и отпадъчната вода и факторите за защита на околната среда в инвестиционните схеми, които ще са приемливи и ще отговарят на критериите за ползване на Структурните фондове на ЕС и не са обхванати от други помощи на съюза.

Извършени дейности по проекта:

1. Проведено обществено обсъждане за бъдещата реализация на проекта за ВиК мрежа и ПСОВ в селата Пищигово и Черногорово;

2. Изготвено Прединвестиционно проучване за ВиК мрежа и пречиствателни станции за отпадни води в с.Пищигово и с.Черногорово с точна обосновка и посочени в нея доказателства за необходимостта от проектиране на две ПСОВ;

3. Изготвено е Инженерно-геоложко проучване на с. Пищигово;

4. Изготвено е Инженерно-геоложко проучване на с. Черногорово;

5. Изготвена е част Геодезия на с. Пищигово;

6. Изготвена е част Геодезия на с. Черногорово;

7. Изготвени са работните проекти за водопровод и канализация на селата Пищигово и Черногорово.