Оперативна Програма "Добро управление"

назад

ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК СТАРТИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ: ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ПАЗАРДЖИК

3502

 

Проектът е финансиран по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с наименование „Осигуряване функционирането на национална мрежа от 27 областни информационни центрове“ по Приоритетна ос № 4 „Техническа помощ за управлението на ЕСИФ ” на оперативна програма „Добро управление“, на стойност 314927 лева.

Проектът ще осигури функционирането на Областен информационен център Пазарджик в периода 13 декември, 2015г. - 31 декември, 2018г. като част от мрежата от 27 Областни информационни центрове, популяризиращи ЕСИФ. Проектът ще осигури финансова подкрепа за изпълнението на основните дейности на Областен информационен център Пазарджик, а именно: информиране на посетители на информационния център за възможности за финансиране на техни идеи и проекти от ЕСИФ ; организиране на информационни събития, обучения, изложения, срещи и работа с медии; събиране и разпространение на информация и популяризиране на добри практики във връзка с ЕСИФ; разработване и разпространение на информационни материали за ЕСИФ ; сътрудничество с управляващите органи/ междинните звена на оперативните програми и работа с национални, регионални медии и други мрежи за информация на ЕС, във връзка с изпълнение на функциите на ОИЦ. Чрез изпълнението на проекта ще бъде надградена постигнатата до момента познаваемост за европейските фондове и програмите в област Пазарджик и ще бъде постигната максимална прозрачност и публичност в процеса на изпълнение на програмите, финансирани от ЕСИФ.