Оперативна Програма "Добро управление"

назад

На 01.01.2022г. Община Пазарджик стартира изпълнението на проект „Функциониране на Областен информационен център Пазарджик 2022-2023“

597

 

 

На 01.01.2022г. Община Пазарджик стартира изпълнението на проект „Функциониране на Областен информационен център Пазарджик 2022-2023“., който се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020 г., по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с „Осигуряване на  функционирането на националната мрежа от областни информационни центрове (2022-2023)“, Договор № BG05SFOP001-4.007-0001-С01.

В проекта са заложени дейности посредством изпълнението на които ще се осигури функционирането на Областен информационен център Пазарджик в периода 01 Януари, 2022г. - 31 Декември, 2023г. като част от мрежата от 27 Областни информационни центрове, популяризиращи ЕСИФ. Служителите на Областен информационен център Пазарджик ще продължат да предоставят на потенциалните бенефициенти следните услуги: информиране на посетители на информационния център за възможности за финансиране на техни идеи и проекти от ЕСИФ ; организиране на информационни събития на територията на всички 12 общини от област Пазарджик, обучения, изложения, срещи и работа с медии; събиране и разпространение на информация и популяризиране на добри практики във връзка с ЕСИФ; разработване и разпространение на информационни материали за ЕСИФ ; сътрудничество с управляващите органи на оперативните програми и работа с национални, регионални медии и други мрежи за информация на ЕС, във връзка с изпълнение на функциите на ОИЦ; подпомагане на работата на Регионалния съвет за развитие на Южен централен район чрез участие в работни групи.

Планираните за изпълнение информационни срещи и общи инициативи са както следва:

  • Организирани и проведени общо 24 информационни срещи на територията на всички 12 общини от област Пазарджик / по една среща годишно във всяка една община за 2022 и 2023г.;
  • Организирани и проведени общо 4 работни срещи с медиите от област Пазарджик / по 2 работни срещи на година за 2022 и 2023г./;
  • Организирани и проведени 2 общи инициативи на мрежата от Областни информационни центрове / по една за всяка от 2022 и 2023г./

С изпълнението на проекта ще бъде надградена постигнатата до момента познаваемост за европейските фондове и програмите в област Пазарджик и ще бъде постигната максимална прозрачност и публичност в процеса на изпълнение на програмите, финансирани от ЕСИФ.

Планираните резултати от изпълнението на проекта съответстват изцяло с Националната комуникационна стратегия, като с тяхното реализиране ще се допринесе за постигане на общите цели на Стратегията, а именно популяризиране на ролята на ЕС и информиране за възможностите за финансиране по програми, осигуряване на максимална прозрачност в процеса на изпълнение и управление на програмите и изграждане и поддържане на високо обществено доверие към процесите по изпълнение и управление на Споразумението за партньорство и програмите.

Проектът съответства на хоризонталните принципи на ЕС, приложими към ОП "Добро управление". Заложените в проекта дейности са съобразени и ще спазват изцяло хоризонталните принципи на Партньорство; Насърчаване на равенството между мъжете и жените и недопускане на дискриминация и Устойчиво развитие.