Оперативна Програма "Добро управление"

назад

На 01.01.2019г. Община Пазарджик стартира изпълнението на проект „Функциониране на Областен информационен център Пазарджик 2019-2021“

2798

 

На 01.01.2019г. Община Пазарджик стартира изпълнението на проект „Функциониране на Областен информационен център Пазарджик 2019-2021“., който  се реализира  с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020 г., по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с наименование „Осигуряване функционирането на националната мрежа от 27 областни информационни центъра през периода 2019-2021 г.”, Договор №BG05SFOP001-4.004-0004-C01/24.01.2019г.

Проектът ще осигури функционирането на Областен информационен център Пазарджик в периода 01 Януари, 2019г. - 31 Декември, 2021г. като част от мрежата от 27 Областни информационни центрове, популяризиращи ЕСИФ. Проектът ще осигури финансова подкрепа за изпълнението на основните дейности на Областен информационен център Пазарджик, а именно: информиране на посетители на информационния център за възможности за финансиране на техни идеи и проекти от ЕСИФ ; организиране на информационни събития, обучения, изложения, срещи и работа с медии; събиране и разпространение на информация и популяризиране на добри практики във връзка с ЕСИФ; разработване и разпространение на информационни материали за ЕСИФ ; сътрудничество с управляващите органи/ междинните звена на оперативните програми и работа с национални, регионални медии и други мрежи за информация на ЕС, във връзка с изпълнение на функциите на ОИЦ. Чрез изпълнението на проекта ще бъде надградена постигнатата до момента познаваемост за европейските фондове и програмите в област Пазарджик и ще бъде постигната максимална прозрачност и публичност в процеса на изпълнение на програмите, финансирани от ЕСИФ.

Планираните резултати от изпълнението на проекта съответстват изцяло с Националната комуникационна стратегия, като с тяхното реализиране ще се допринесе за постигане на общите цели на Стратегията, а именно популяризиране на ролята на ЕС и информиране за възможностите за финансиране по програми, осигуряване на максимална прозрачност в процеса на изпълнение и управление на програмите и изграждане и поддържане на високо обществено доверие към процесите по изпълнение и управление на Споразумението за партньорство и програмите.

Проектът съответства на хоризонталните принципи на ЕС, приложими към ОП "Добро управление". Заложените в проекта дейности са съобразени и ще спазват изцяло хоризонталните принципи на Партньорство; Насърчаване на равенството между мъжете и жените и недопускане на дискриминация и Устойчиво развитие.