Оперативна Програма "Административен Капацитет"

назад

Стартира реализацията на проект за подобряване на процеса по разработване и прилагане на ефективни политики в Община Пазарджик

3014

Проектът “Подобряване на процеса по разработване и прилагане на ефективни политики в Община Пазарджик” е на стойност 78 106,33 лева и се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по Договор за безвъзмездна финансова помощ № 13-13-57/23.01.2014 г.

Проектът има за цел осигуряване на ефективно планиране и изпълнение на политики в партньорство и координация с всички заинтересовани страни, което ще бъде постигнато чрез въвеждане на механизми за мониторинг, контрол и оценка на изпълнението на общинските политики и разработване на средносрочни цели и приоритети за развитие на община Пазарджик за периода 2014 – 2020 г.

Проектът предвижда да бъде разработена методика за мониторинг, контрол и последваща оценка на Общински план за развитие, с помощта на която ще се следи процеса на неговото реализиране и постигането на целите му. Въз основа на разработената методика ще бъде извършена оценка на изпълнението на Общинския план за развитие 2007-2013 г. След идентифициране на всички заинтересовани страни, имащи отношение към развитието на общината, и извършване на социално-икономически анализ ще бъде разработен Общински план за развитие на община Пазарджик за периода 2014 – 2020. С Общинския план за развитие се определят средносрочните цели и приоритети за развитие, като се отчитат специфичните характеристики и потенциалът на общината и стратегическите насоки за разработване на целите и приоритетите на общинските планове за развитие, съдържащи се в областната стратегия за развитие. Паралелно с разработването на общинския план независим консултант ще извърши и предварителна оценка на плана.

           Проектът стартира на 23.01.2014 г. и ще се реализира в продължение на 9 месеца.

Реализацията на проекта ще допринесе за подобряване на работата на общинската администрация за реализиране на ефективни политики, качествено обслужване на гражданите и бизнеса и създаване на условия за устойчив икономически растеж и заетост като осигури условия за ефективното планиране и изпълнение на политики в партньорство и координация с всички заинтересовани страни. 

Този документ е създаден в рамките на проект “Подобряване на процеса по разработване и прилагане на ефективни политики в Община Пазарджик”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по Договор за БФП № 13-13-57/23.01.2014 г. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Пазарджик и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.