Оперативна Програма "Административен Капацитет"

назад

Стартира реализацията на проект за оптимизиране на организационната структура и работните процеси в Община Пазарджик

2893

Проектът “Оптимизиране на организационната структура и работните процеси в община Пазарджик посредством прилагане на Единна методология за функционален анализ в държавната администрация ” е на стойност 185 194,62 лева и се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по Договор № 12-11-33/09.10.2012 г.

Проектът предвижда да бъде направен функционален анализ на Община Пазарджик по Единната методология за провеждане на функционален анализ в държавната администрация, в рамките на който ще бъде извършено изследване и оценка на релевантността на функциите, организационното структуриране, ефективността и ефикасността от дейността на общинската администрация. В зависимост от идентифицираните проблемни области ще бъдат разработени конкретни административни и организационни мерки за подобряване на работните процеси и административната ефективност - оптимизиране на структурата и преразпределяне на функции и дейности между отделните звена с цел избягване на дублиране на функции и постигане на по-висока ефективност, ефикасност и икономичност, както и разработване на документи, регламентиращи и осигуряващи методически и организационно дейността на общинската администрация.

Проектът стартира на 09.10.2012 г. и ще се реализира в продължение на 18 месеца.

В резултат от реализацията на проекта се очаква да се оптимизират работните процеси за да се постигне по-висока ефективност и ефикасност на дейността на администрацията. 

  

Този документ е създаден в рамките на проект „Оптимизиране на организационната структура и работните процеси в община Пазарджик посредством прилагане на Единна методология за функционален анализ в държавната администрация”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по Договор за БФП № 12-11-33/ 09.10.2012 г. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Пазарджик и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.