Оперативна Програма "Административен Капацитет"

назад

СТАРТИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ „ХОРИЗОНТ 2020”

3268

ПРОЕКТ: ХОРИЗОНТ 2020

ДОГОВОР ЗА БФП: № М13-22-128/29.07.2014

СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 162 741, 00 ЛЕВА.

НАЧАЛНА ДАТА: 29.07.2014 г.

КРАЙНА ДАТА: 29.07.2015 г.

БЕНЕФИЦИЕНТ:  ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

 

 

На 29.07.2014 г. Община Пазарджик и Управляващия орган на «Оперативна програма Административен капацитет» подписаха Договор за БФП на стойност 162 741, 00 лв. по проект: „ХОРИЗОНТ 2020”, № М13-22-128/29.07.2014г, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси, подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация”.

Проектът ще се реализира в рамките на 12 месеца.

Целта на проекта е повишаване на компетентността и ефикасността на служителите и подобряване на координацията в администрацията на община Пазарджик чрез надграждащи и специфични обучения.

Специфични цели на проекта са:

•           Развитие на потенциала на общинските служители и повишаване на професионалните им умения и квалификация в сферите на тяхната професионална насоченост чрез адекватно, актуално и качествено обучение.

•           Повишаване на ефективността на работа на общинските служители чрез модулни обучения, насочени към придобиване и усъвършенстване на ключови компетентности

•           Подобряване на координацията в административната структура.

Резултатът от проекта ще допринесе за директно изпълнение на местно ниво на Цялостният резултат от изпълнението на проекта ще доведе до оптимизация на работата в администрацията и повишаване на качеството на услугите й за крайните потребители. Подобрената координация в структурата ще улесни процесите на взаимодействие между служителите, отделите и външните контрагенти /институции, граждански и бизнес организации, партньори/ и ще доведе до по-добра комуникация при реализирането на различни стратегии, политики и мероприятия, свързани с развитието на територията и изпълнението на задълженията на общината. Така ще се подобрят условията за устойчиво интегрирано развитие на територията, което е основен приоритет за Община Пазарджик и е стратегическа цел на ОПАК: „Подобряване на работата на държавната администрация за реализиране на ефективни политики, качествено обслужване на гражданите и бизнеса и създаване на условия за устойчив икономически растеж и заетост.“

 

Този документ е създаден в рамките на проект „Хоризонт 2020”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по Договор за БФП № М13-22-128/29.07.2014г, приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси, подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация”. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Пазарджик и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.