Оперативна Програма "Административен Капацитет"

назад

Проект „Подобряване на професионалната компетентност на служителите в администрацията на Община Пазарджик”

3173

На 15.05.2013 г. стартира проект за „Подобряване на професионалната компетентност на служителите в администрацията на Община Пазарджик” по Оперативна програма «Административен капацитет», съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и се реализира в рамките на 12 месеца. Стойността на Договор за Безвъзмездна финансова помощ е 89 960,00 лв. - 100 % финансиране от Оперативна програма “Административен капацитет”, от които 85% от Европейския социален фонд и 15 % от националния бюджет на Република България.

           

Изпълнението на поставените цели по проекта ще допринесе до подобряването на експертните знания на служителите от общинската администрация, което ще спомогне за повишаването на тяхната професионална компетентност и познания в сферата на служебните им задължения. Разширените и обновени знания на специалистите ще доведат до оптимизирането на изпълнението им и по-къс срок за извършване на оперативните задачи в сравнение с настоящия момент.

ПРОВЕЖДАТ СЕ СЛЕДНИТЕ ОБУЧЕНИЯ:

1. В Института по публична администрация – 5 курса за обучение на 56 служители в следните области:

 • ”Управление на електронната администрация. Облачни технологии. Архитектури, модели и виртуална среда”
 • „Изграждане на среда за практическо прилагане на Закона за ел. управление”
 • „Основни производства - АПК за юристи”
 • „Правна уредба и приложение на ГПК”
 • „Специфика на междукултурните комуникации”.

2. Групови обучения:

 • Екипна ефективност, мотивация и лична ефективност, асертивно поведение, работа с конфликтни потребители – обучение за 150 служители.

3. Специализирани обучения за развиване на ключови компетентности - 66 служители по специализирани обучения по 3 теми:

 • Обучение „Строителството и строителния надзор”
 • Обучение за работа с AUTO CAD
 • Обучение „Информационна сигурност”

 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:

 • Проведени курсове от ИПА - 5
 • Обучени служители от ИПА – 56
 • Проведени специализирани обучения – 4
 • Обучени служители по специализирани обучения – 216
 • Издадени удостоверения за завършени курсове - 272
 • Повишена квалификация на 247 служители на общината
 • Реализирани дейности по информация и публичност
 • Реализирани дейности за управление на проекта.     

 

Всичко това ще доведе до изпълнение на местно ниво на стратегическата цел на ОП „Административен капацитет, а именно: „Подобряване на работата на държавната администрация за реализиране на ефективни политики, качествено обслужване на гражданите и бизнеса и създаване на условия за устойчив икономически растеж и заетост.“

Този документ е създаден в рамките на проект “Подобряване на професионалната компетентност на служителите в администрацията на Община Пазарджик”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по Договор за БФП №А12-22-174/15.05.2013г., Приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, Под-приоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация”. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Пазарджик и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

 


Файлове:

Презентация Презентация