Оперативна Програма "Административен Капацитет"

назад

ПРОЕКТ: ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНАТА КОМПЕТЕНТНОСТ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В АДМИНИСТРАЦИЯТА НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

3142

ПРОЕКТ: ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНАТА КОМПЕТЕНТНОСТ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В  АДМИНИСТРАЦИЯТА НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК
БЕНЕФИЦИЕНТ:  ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК
СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА:  89 960.00 ЛЕВА. 
НАЧАЛНА ДАТА: 15.05.2013г. 
КРАЙНА ДАТА:  15.05.2014г.

На 15.05.2013г. Община Пазарджик и Управляващия орган на «Оперативна програма Административен капацитет» подписаха Договор за БФП на стойност 89 960,00 лв. по договор за безвъзмездна финансова помощ №А12-22-174/15.05.2013г. по проект: „Подобряване на професионалната компетентност на служителите в администрацията на Община Пазарджик”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, Приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, Подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация”, Бюджетна линия BG051PO002/12/2.2-07.
Проектът ще се реализира в рамките на 12 месеца. 
Целта на проекта е подобряване на професионалната компетентност на служителите в администрацията на Община Пазарджик за по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията им чрез провеждане на специфични обучения. Това ще доведе до повишаване на професионалната компетентност на служителите и подобряване на координацията в структурата на администрацията.
Изпълнението на поставените цели по проекта ще доведе до повишаването на експертните познания на служителите от общинската администрация, което ще спомогне за повишаването на тяхната професионална компетентност и познания в сферата на служебните им задължения. Разширените и обновени знания на специалистите ще доведат до оптимизирането на изпълнението им и по-къс срок за извършване на оперативните задачи в сравнение с настоящият момент. Това ще доведе до скъсяване на срока за изпълнение на различни процеси протичащи в организацията, което означава, че служителят ще може да поеме нови задачи. Оптимизирането на процесите по изпълнение на административните услуги и по-бързото им приключване ще доведе до повишаване на ефективността на цялата администрация и по-добро изпълнение на задълженията.
Резултатът от проекта ще допринесе за директно изпълнение на местно ниво на стратегическата цел на ОП „Административен капацитет, а именно: „Подобряване на работата на държавната администрация за реализиране на ефективни политики, качествено обслужване на гражданите и бизнеса и създаване на условия за устойчив икономически растеж и заетост.“

Този документ е създаден в рамките на проект “Подобряване на професионалната компетентност на служителите в администрацията на Община Пазарджик”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по Договор за БФП №А12-22-174/15.05.2013г., Приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, Подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация”. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Пазарджик и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.