Оперативна Програма "Административен Капацитет"

назад

ПРОЕКТ “ПОДОБРЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ В ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК ЧРЕЗ ВЪВЕЖДАНЕ НА СИСТЕМА ЗА ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ”

3318

Община Пазарджик приключи изпълнението на дейностите по проект “Подобряване на административното обслужване в Община Пазарджик чрез въвеждане на система за електронно управление” по ОП „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Проектът е на стойност 758 100 лв. се реализира осъществи в срок от 30 месеца след официалното подписване на договор с Управляващия орган на ОП „Административен капацитет”.

Чрез въвеждане на система за електронно управление, базираща се на принципите на електронното правителство, се намали бюрократичната тежест и се подобри обслужването на гражданите и бизнеса. По този начин се осигури прозрачност на управлението и се облекчи достъпът до услуги на представители на уязвими групи и хората с увреждания.

Основни дейности по , които бяха реализирани по проекта:

 •  Анализ на административната готовност на община Пазарджик за въвеждане на система за електронно управление.
 •  Изработване на методика за цялостно изграждане на система за електронно управление.
 •  Изграждане на система за улесняване на достъпът на представители на уязвими групи и хората с увреждания.
 •  Изграждане на единна операционна среда за управление и предоставяне на електронни административни услуги в реално време.
 •  Внедряване и тестване на системата и провеждане на съпътстващо обучение на служителите работещи с нея.
 •  Популяризиране на система за електронно управление сред гражданите и бизнеса на община Пазарджик.
 •  Дейности за визуализация и публичност.

Резултати от изпълнението на проекта :

 •  Изготвен доклад за административната готовност за въвеждане на система за електронно управление и препоръки за нормативни промени за улесняване въвеждането на системата.
 •  Изработена методика и рамка за въвеждане на системата за електронно управление в община Пазарджик.
 •  Създаден набор от помагала, наръчници, софтуерни модули и бази данни за облекчаване на достъпът на представители на уязвими групи и хората с увреждания до електронните услуги на община Пазарджик.
 •  Изградена и функционираща софтуерна платформа и техническа инфраструктура за предоставяне на административни услуги в реално време.
 •  Закупен сървърен блок с криптографски елементи.
 •  Закупени 30 броя компютърни системи тип киоск за обществен достъп до системата;
 •  Изградена работеща онлайн система и фактическо предоставяне на административните услуги в реално време на гражданите и бизнеса на територията на общината;
 •  Обучен екип от 12 експерти от администрацията на община Пазарджик, който ще отговарят за работата на системата;
 •  Създадена ПР концепция за популяризиране на информационната система;
 •  Провеждане на кръгла маса с участие на представители на целевите групи;
 •  Провеждане на медийна кампания след пускането на системата в действие;
 •  Поставяне на информационни табели в община Пазарджик и кметствата на общината.
 •  Внедрени електронни услуги

– Издаване на препис-извлечение от акт за смърт;

– Издаване на удостоверение за семейно положение;

– Издаване на удостоверение за родствени връзки;

– Издаване на удостоверение за наследници;

– Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена;

– Издаване на разрешения за поставяне на преместваеми обекти по чл. 56 от Закона за устройство на територията;

– Издаване на удостоверение за декларирани данни;

– Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местните данъци и такси (чл. 87, ал. 6 ДОПК).

 •  Места на компютърните терминали

– Община Пазарджик, гр. Пазарджик, бул. България № 41;

– Регионална библиотека „Н. Фурнаджиев”, гр. Пазарджик, ул. Л. Боянов № 3;

– Бизнес център, гр. Пазарджик, ул.Иван Вазов № 14,

както и в административни сгради на кметствата на селата:

– Алекo Константиново, Априлци, Братаница, Величково, Главиница, Гелеменово, Говедаре, Дебращица, Добровница, Драгор, Звънчево, Ивайло, Крали Марко, Ляхово, Мало Конаре, Мирянци, Мокрище, Огняново, Паталеница, Пищигово, Сарая Сбор, Синитево, Хаджиево, Црънча, Черногорово и Юнаците.