Оперативна Програма "Административен Капацитет"

назад

Проект „Оптимизиране на организационната структура и работните процеси в община Пазарджик"

3489

Проект „Оптимизиране на организационната структура и работните процеси в община Пазарджик посредством прилагане на Единна методология за функционален анализ в държавната администрация”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по Договор за БФП № 12-11-33/ 09.10.2012 г

 

ИНФОРМАЦИЯ

за изготвения окончателен доклад за проведения функционален анализ на общинската администрация на Община Пазарджик, включително план за действия

В изпълнението на договор № 614 от 07.06.2013 г. с предмет: „Извършване на функционален анализ по Единната методология за провеждане на функционален анализ в държавната администрация и разработване на административни и организационни мерки за подобряване на работните процеси и административната ефективност в Община Пазарджик”, Изпълнителят на договора - ДЗЗД „ОБЕДИНЕНИЕ „СОФИЯ КОНСУЛТИГ И ЕЙЧ АР ГРУП“, след проведено обсъждане с представители на общинската администрация, изготви и представи окончателен Доклад за проведения функционален анализ на общинската администрация на Община Пазарджик. В доклада се съдържат:

  • формулирани констатации и изводи за силните и слаби страни на областите на политиката и правомощията, релевантността на функциите и организационното структуриране, ефективността, ефикасността и икономичността на дейността;
  • идентифицирани области за подобрение по отношение на функциите и организационното структуриране, ефективността, ефикасността и икономичността на дейността;
  • формулирани предложения за промени в структурата и функциите, както и за подобряване на ефективността, ефикасността и икономичността;
  • план за действия за изпълнение на препоръките от проведения функционален анализ на общинската администрация на Община Пазарджик.

До края на 2013 година, екипите на Изпълнителя и експертна група от общинската администрация ще извършат следните работи:

  • мониторинг на изпълнението на плана за действия за изпълнение на препоръките от проведения функционален анализ;
  • изготвяне на проекти на следните документи за управление и развитие на администрацията на Община Пазарджик:

-         Структура на общинската администрация.

-         Длъжностно разписание.

-         Устройствен правилник на общинската администрация на Община Пазарджик;

-         Процедура за разработване, утвърждаване и изменение на функционални характеристики на административни звена.

-         Процедура за планиране на човешките ресурси.

-         Процедура за разработване, утвърждаване и отчитане на изпълнението на годишните цели на общинската администрация и на административните звена.

-         Процедура за измерване и оценка на изпълнението на общинската администрация и на административните звена в нея.

Този документ е създаден в рамките на проект „Оптимизиране на организационната структура и работните процеси в община Пазарджик посредством прилагане на Единна методология за функционален анализ в държавната администрация”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по Договор за БФП № 12-11-33/ 09.10.2012 г. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Пазарджик и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.